Jul 11, 2020   3:34 p.m.      Milota        
University information system

Course syllabus BIAX10019 - Úvod do databáz (FI - ZS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta informatiky
Kód predmetu:
BIAX10019
Názov predmetu:
Úvod do databáz
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
6
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
2. ročník
 
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie výsledkov študenta na skúške sa uskutočňuje šiestimi klasifikačnými stupňami:
A – výborne (vynikajúce výsledky) = 1,
B – veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5,
C – dobre (priemerné výsledky) = 2,
D – uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5,
E – dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) = 3,
FX – nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca) = 4.
Za cvičenia a skúšku môžu študenti získať spolu maximálne 100 bodov.
Získané body z priebežného hodnotenia za prácu v semestri sa pripočítajú k bodom udeleným
študentovi za kvalitu jeho vedomostí, prejavenú a zistenú na skúške. Jednotlivé stupne kvalifikačnej stupnice kreditového systému sa priznávajú na základe tohto bodového hodnotenia, ktorý odráža stupeň úspešnosti absolvovania predmetu takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je priblížiť študentom základné princípy fungovania relačných databáz a databázových systémov. Zoznámiť ich s metódami modelovania dát a princípmi dizajnu databázových schém. Študenti získajú praktické skúsenosti s programovaním SQL dopytov, vrátane pokročilejších konštrukcií. Zároveň sa naučia pracovať s otvoreným RDBMS systémom MariaDB.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Prehľad a úvod do modelovania dát
2. ERM model, kardinality, rôzne zápisy schém
3. Relačný model - definícia, tvorba RM z ERM
4. Relačný model - relačná algebra
5. Jazyk SQL - úvod
6. Jazyk SQL - agregačné funkcie, GROUP BY
7. Jazyk SQL - JOIN, VIEW
8. Pokročilé techniky - databázové transakcie, triggery
9. SQL a PHP
10. Administrácia databáz
11. Fyzické uloženie dát a indexy
12. Moderné databázy typu NoSQL
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SILBERSHATZ, A. -- SUDARSHAN, S. -- KORTH, H F. Database System Concepts. 6th Ed. -: McGraw-Hill, 2010.
HALAŠKA, I. -- POKORNÝ, J. Databázové systémy. Praha: FEL ČVUT, 2003.
HALAŠKA, I. -- VALENTA, M. -- POKORNÝ, J. Databázové systémy - cvičení. Praha: FEL ČVUT, 2002.
POKORNÝ, J. Dotazovací jazyky. -: Skripta UK, Vydavatelství Karolinum, 2002. 255 s.
GEHRKE, J. -- RAMAKRISHNAN, R. Database Management Systems. 3rd Ed. -: McGraw Hill, 2005.
SILBERSHATZ, A. -- SUDARSHAN, S. -- KORTH, H F. Database System Concepts. 5th Ed. -: WCB McGraw-Hill, 2002.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 366

A
BCD
E
FX
10,9 %
15,0 %20,8 %
24,9 %
23,0 %
5,4 %
 
Vyučujúci: Ing. Erik Chromý, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
25. 11. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 25. 11. 2019.

Type of output: