Jun 5, 2020   10:15 a.m.      Laura        
University information system

Course syllabus MIAX10014 - Diskrétna a aplikovaná matematika (FI - LS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
MIAX10014
Názov predmetu: Diskrétna a aplikovaná matematika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester
 
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent môže získať 30 bodov počas semestra za aktivity, domáce úlohy a kontrolné testy a 70 bodov za skúšku. Známka A sa udeľuje za 94-100 bodov, B za 86-93 bodov, C za 76-85 bodov, D za 66-75 bodov, E za 56-65 bodov a FX za 0-55 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s pokročilými matematickými metódami, ktoré sú základom pre riešenie problémov v aplikovanej informatike
 
Stručná osnova predmetu:
1) Algoritmy
2) Rast funkcií a zložitosť algoritmov
3) Popis algoritmov v pseudokóde
4) Rekurzívne algoritmy
5) Teória čísel a jej využitie v kryptografii
6) Euklidov algoritmus a modulárna aritmetika
7) Kongruencie
8) RSA metóda v kryptografii
9) Praktické využitie algoritmov na grafoch (Eulerovské a hamiltonovské cesty)
10) Praktické využitie algoritmu najkratšej cesty
11) Minimálna kostra grafu
12) Rekurentné relácie
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
V. Palko: Diskrétna matematika pre informatikov, Bratislava 2017. (kap. 4,5,6,7)

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 127

A
B
C
D
E
FX
13,4 %
17,3 %
32,3 %
12,6 %
18,1 %6,3 %
 
Vyučujúci:
doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
18. 12. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 18. 12. 2019.

Type of output: