Dec 9, 2019   9:22 p.m.      Izabela        
University information system

Course syllabus BIAX10047 - Fyzická vrstva IKS (Používateľské rozhranie) (FI - LS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta informatiky
Kód predmetu: BIAX10047
Názov predmetu: Fyzická vrstva IKS (Používateľské rozhranie)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: bakalársky študijný program, 4. semester
 
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vyhodnotenie: dve individuálne úlohy 30% + 30%, záverečný test 40%. Maximálny súčet 100%, minimálny súčet pre absolvovanie 56%. Celkové vyhodnotenie A 100%-94%, B 93%-86%, C 85%-76%, D 75%-66%, E 65%-56%, FX pod 56%
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom je oboznámiť študentov so základnými teoretickými a praktickými problémami pri tvorbe a testovaní rozhraní človek-počítač a tiež rozhraní človek-technológia všeobecne. Obsahom prednášok sú teoretické princípy, metodické postupy a praktické príklady. Obsahom cvičení je testovanie existujúcich rozhraní a práca na vlastnom dizajnérskom projekte v postupných etapách podľa stanovenej metodiky, vrátane testu a vyhodnotenia. Problematika interakcie používateľa je ďalej rozšírená o poznanie základných vlastností fyzickej elektroniky, čo je potrebné pre správne pochopenie a bezpečné použitie všetkých zariadení v informačných technológiách.
Kľúčové slová: Human-Computer Interaction (HCI), Usability Engineering, User eXperience (UX), User Interfaces, World Usability Day, Bad Design
 
Stručná osnova predmetu:
- pojem Zlý dizajn a testovanie Používateľských Rozhraní (User Interfaces)
- výskum a kategorizácia používateľov, scenáre použitia
- vizuálne, kognitívne a motorické schopnosti používateľa
- etapy dizajnu rozhraní „Low Fidelity“ a „High Fidelity“, prototypovanie
- metodiky testovania a hodnotenia rozhraní, paradigmy interakcie
- štýl, značka a historický vývoj, pravidlá dobrého dizajnu rozhraní
- podpora používateľa („až keď všetko zlyhá, začneme čítať návod“)
- elektronické prvky ako fyzický základ informačných technológií
- pamäťové prvky polovodičové, magnetické, optické a spoľahlivosť použitia
- vlastnosti vstupov (senzory, prevodníky) a výstupov (zobrazovacie prvky)
- problémy elektromagnetickej kompatibility pri používaní elektroniky
- bezpečné používanie elektronických zariadení
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NORMAN, D. The Design of Everyday Things (2nd Edition). -: MIT Press, 2013.

Odporúčaná:
ANDREWS, K. Andrews K.: Human-Computer Interaction. Lecture Notes, University Graz, Austria.  [online]. 2017. URL: http://courses.iicm.tugraz.at/hci/.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 73

ABCDEFX
53,4 %21,9 %13,7 %9,6 %1,4 %0 %
 
Vyučujúci: Ing. Juraj Štefanovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 11. 2019
Schválil: Ing. Juraj Štefanovič, PhD.


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 25. 11. 2019.

Type of output: