Jun 5, 2020   11:07 a.m.      Laura        
University information system

Course syllabus MIAX30016 - Operačné systémy (FI - LS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu: MIAX30016
Názov predmetu:
Operačné systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
6
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

 
Vyučujúci:
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 18. 12. 2019
Schválil:
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 18. 12. 2019.

Type of output: