Jun 6, 2020   9:42 p.m.      Norbert        
University information system

Course syllabus MIAX10012 - Podniková architektúra (FI - LS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
MIAX10012
Názov predmetu:
Podniková architektúra
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
6
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Aplikovaná informatika - magisterský 4. semester
 
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Odovzdanie semestrálneho projektu 40bodov a skúška 60 bodov.

A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet má za cieľ približiť porblematiku Enterprise architektúry. Zameriava sa na pochopenie prístupu k tvorbe podnikovej architektúry pomocou frameworku TOGAF. približuje jeho hlavnu časť ADM. Ďalej poukazuje na modelovanie a prepojenie Togafu s modelovacim jazykom ArchiMate.
 
Stručná osnova predmetu:
1 Vmedzenie pojmu podniková architektúra a starsie Frameworky Zachmann, DOD
2,Závislosť okolia podniku a podnikovej architektúry
3,Togaf - úvod
4, ADM - jednoltivé fázy
5,prepojenie Togaf a Archimate
6 Archimate,modelovanie business vrstva
7 Archimate modelovanie techomolgická vrstva a aplikačná vrstva
8,Motivácia - mapovanie stakeholderov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GROUP, O. Togaf: Version 9.1.  [online]. 2013. URL: https://www.opengroup.org//togaf/.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 110

A
B
CDEFX
76,4 %19,1 %3,6 %
0,9 %
0 %
0 %
 
Vyučujúci: Ing. Július Hlaváč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 18. 12. 2019
Schválil:
Ing. Július Hlaváč, PhD.


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 18. 12. 2019.

Type of output: