Jun 5, 2020   11:11 a.m.      Laura        
University information system

Course syllabus BIAX30015 - Používateľské rozhranie - návrh a testovanie (FI - LS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta informatiky
Kód predmetu:
BIAX30015
Názov predmetu:
Používateľské rozhranie - návrh a testovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: Aplikovaná informatika - 5 semester
 
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: samostatné projekty – 50 %
Záverečné hodnotenie: záverečná skúška – 50 %
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť poslucháčov s problematikou použiteľnosti softvéru a metódami a technikami na návrh použiteľného softvéru, hlavne webových a mobilných aplikácii. Naučiť ich používať tieto techniky pri tvorbe jednoduchých aplikácií. Nie je potrebná znalosť programovania.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do použiteľnosti. Použiteľnosť v bežnom živote.
2. Informačná architektúra I. Analýza: Persony, úlohy, ...
3. Informačná architektúra II. Návrh: Štruktúra, navigácia, ...
4. Psychológia a použiteľnosť webov a aplikácií. Ako aplikovať princípy psychológie pri predvídaní a vysvetľovaní ich myslenia a správania. Psychologické princípy použiteľnosti podľa oblastí: pozornosť, vizuálne vnímanie, pamäť a jazyk. Fittsov zákon - a kedy neplatí.
5. Skicovanie a prototypovanie.
6. Testovanie použiteľnosti.
7. Testovanie použiteľnosti očnou kamerou.
8. Testovanie mobilných zariadení. Prípadová štúdia.
9. Ako zapojiť použiteľnosť do vývoja softvéru. UX a agilné metódy vývoja SW. Prípadová štúdia.
10. Použiteľnosť mobilných aplikácií a webov. Prípadová štúdia.
11. Webová analytika.
12. Prípadové štúdie, diskusia.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ROSENFELD, L. -- MORVILLE, P. Information architecture for the World Wide Web (3rd Edition). Cambridge: O´Reilly, 2006.
KRUG, S. Don’t Make Me Think, Revisited. (3rd Edition). New Riders: Berkeley, 2014.
GARRETT, J J. The Elements of User Experience (2nd Edition). Berkeley: New Riders, 2011.
PERNICE, K. -- NIELSEN, J. Eyetracking Web Usability. Berkeley: New Riders, 2009.
NORMAN, D. The Design of Everyday Things (2nd Edition). -: MIT Press, 2013.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 16

A
B
C
D
E
FX
31,3 %
0 %
0 %
31,3 %
37,4 %
0 %
 
Vyučujúci:
RNDr. Ján Lacko, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 18. 12. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 18. 12. 2019.

Type of output: