Jul 8, 2020   3:42 p.m.      Ivan        
University information system

Course syllabus MIAX10020 - Technológie inteligentného prostredia (FI - LS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta informatiky
Kód predmetu: MIAX10020
Názov predmetu:
Technológie inteligentného prostredia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
6
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
2. ročník
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie výsledkov študenta na skúške sa uskutočňuje šiestimi klasifikačnými stupňami:
A – výborne (vynikajúce výsledky) = 1,
B – veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5,
C – dobre (priemerné výsledky) = 2,
D – uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5,
E – dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) = 3,
FX – nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca) = 4.
Za cvičenia a skúšku môžu študenti získať spolu maximálne 100 bodov.
Získané body z priebežného hodnotenia za prácu v semestri sa pripočítajú k bodom udeleným
študentovi za kvalitu jeho vedomostí, prejavenú a zistenú na skúške. Jednotlivé stupne kvalifikačnej stupnice kreditového systému sa priznávajú na základe tohto bodového hodnotenia, ktorý odráža stupeň úspešnosti absolvovania predmetu takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s najnovšími technologickými trendmi spojenými s Internetom vecí, operačným systémom Android a nástupom rodiny protokolov spojených s protokolom IPv6 a technológií zabezpečujúcich interoperabilitu so staršími technológiami. Študenti získajú aj praktické skúsenosti pri programovaní jednoduchých sieťových aplikácií v C++ pomocou POSIXového rozhrania sockets.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Informačná infraštruktúra modernej spoločnosti, koncepcia Internetu vecí.
2. Moderné technológie linkovej vrstvy.
3. Nasadenie IPv6 v inteligentnom prostredí. Adresovanie v IPv6.
4. Autokonfigurácia v moderných komunikačných sieťach.
5. Smerovanie a smerovacie protokoly v moderných komunikačných sieťach. Smerovače Cisco.
6. Mechanizmy prechodu z IPv4 na IPv6
7. DNS a IPv6.
8. Mobilita v IPv6
9. Bezpečnostné aspekty a ochrana súkromia v inteligentnom prostredí.
10. Operačný systém Android.
11. Rozhranie TCP/IP v POSIXových operačných systémoch. Socket API.
12. Aplikácie inteligentného prostredia.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KABELOVÁ, A. -- DOSTÁLEK, L. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. 5th vyd. Brno: Computer Press, 2008. 488 s. ISBN 978-80-251-2236-5.

Odporúčaná:
Cerf V. et al. IETF Internet standards and protocols - RFC system www.ietf.org/rfc.html
Madisetti, V. Internet of Things (A Hands-on-Approach), VPT; 1 edition, 2014. ISBN-13: 978-0996025515.
Satrapa P., IPv6, CZ.NIC, 2012, ISBN 978-80-904248-4-5

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

 
Vyučujúci:
RNDr. Ján Lacko, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. Erich Stark, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
13. 11. 2019
Schválil:
RNDr. Ján Lacko, PhD.


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 13. 11. 2019.

Type of output: