Oct 27, 2020   10:49 p.m.      Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie        
University information system

Course syllabus MIAX20012 - Modelovanie a animácia (FI - ZS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta informatiky
Kód predmetu: MIAX20012
Názov predmetu:
Modelovanie a animácia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Aplikovaná informatika - 3. semester
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: Vizuálne počítanie a multimédia (MIAX20008)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
teoretická skúška - 40%
projekt - 60 %

Hodnotenie = test (40b.) + projekt (60b.)
Stupnica hodnotenia:
A - 100-94 bodov
B - 93-86 bodov
C - 85-76 bodov
D - 75-66 bodov
E - 65-56 bodov
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť poslucháčov s možnosťami a naučiť ich princípy, metódy a využitie modelovania 3D objektov a základných animačných techník. Po absolvovaní predmetu by mali byť schopní spracovávať vstupné dáta, modelovať a animovať 3D objekty a navrhovať animačné a modelovacie systémy.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Polygonálne modelovanie - B-rep
2. Sculpting
3. Funkcionálne modelovanie – F-rep
4. Procedurálne modelovanie – fraktály, L-systémy, ...
5. Časticové systémy
6. Simulácia tekutín
7. Základné krivky a plochy
8. Transfomácie – posunutie, rotácia, škálovanie, Eulerove uhly, kvaternióny
9. Animácia pomocou kľúčových snímok
10. Dopredná a inverzná kinematika
11. Fotogrametria
12. Iné spôsoby získavania dát – (laserové skenovanie, štruktúrované svetlo, ...), 3D tlač
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŽÁRA, J. Moderní počítačová grafika : [kompletní průvodce metodami 2D a 3D grafiky]. 2nd vyd. Brno: Computer Press, 2010. 608 s. ISBN 80-251-0454-0.
ET AL, -. -- FOLEY, J. Fundamentals of Interactive Computer Graphics. New York: Wiley, 1990.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Poznámky:
Potrebná znalosť: slovenský a anglický jazyk alebo len anglický jazyk pri anglickom poskytovaní predmetu
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 103

A
BC
D
EFX
41,7 %
32,0 %
19,4 %
1,9 %
5,0 %
0 %
 
Vyučujúci:
RNDr. Ján Lacko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 21. 9. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 21. 09. 2020.

Type of output: