Sylabus predmetu BMMX90131 - Sociálna psychológia v médiách a marketingu (FM - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)Help


     Informačný list          


     Slovenčina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta masmédií
Kód predmetu:
BMMX90131
Názov predmetu:
Sociálna psychológia v médiách a marketingu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

 
Vyučujúci:
prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 1. 7. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 01. 07. 2020.

Typ výstupu: