19. 9. 2020  19:44      Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu P2210 - Analýza nemeckých právnych textov (FP - LS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
P2210
Názov predmetu:
Analýza nemeckých právnych textov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
8 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4
 
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
P 1201, P1207 , formou písomných testov
 
Výsledky vzdelávania:
Výučba je zameraná na podrobnú analýzu odborných textov z hľadiska lexiky, morfológie a syntaxe. Disciplína nadväzuje na vedomosti a zručnosti získané na NPK I. a II. ako aj zo štylistiky nemeckých právnych textov. Cieľom je zautomatizovanie si písomnej a ústnej formy vetných štruktúr právnických textov ako aj analýza právnického textu a následne písomné koncipovanie právnickej korešpondencie.
 
Stručná osnova predmetu:
Obsahovú náplň seminára tvoria neadaptované, originálne texty právnického zamerania. Cieľom seminára je analýza právnického textu z hľadiska obsahu, lexiky a štylistickej roviny.. Obsahovú náplň tvoria témy: Verfassungsgerichtsbarkeit, Entscheidungsgründe des Bundesverfassungsgerichtes. Zivilprozessrecht, das zivilrechtliche Verfahren, gerichtliche Entscheidungen, Rechtsmittel. Strafprozessrecht, das ordentliche Erkenntnisverfahren, Gang der Hauptverhandlung, Beweisaufnahme, Schlussvoträge, Verkündung des Urteils, Rechtsmittelzug in Strafsachen. Europarecht, Schöpfungsakte der EU, primäres u. sekundäres EU-Recht, völkerrechtliche Abkommen, geschriebenes u. ungeschriebenes Recht, Übereinkommen zwischen den Mitgliedsstaaten, Erlass der verbindlichen Rechtsakte, Befugnisse der EU-Organe.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ABRAHÁMOVÁ, E. Deutsch für Jurastudierende mit Glossar. 4. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2007. 316 s. Učebné texty Právnickej fakulty. ISBN 978-80-7160-220-0.
HORÁLKOVÁ, M. -- LINHARTOVÁ, H. -- HENKEL, B. Němčina pro právníky . Praha: Aleš Čeněk, 2006. 484 s. ISBN 80-868981-6-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
nemecký jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 100

ABC
D
E
FX
37,0 %
7,0 %
17,0 %
16,0 %
22,0 %
1,0 %
 
Vyučujúci:
PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD. (zodpovedný za predmet)
doc. PhDr. Darina Pallová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
Mgr. Marta Stáreková (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
8. 9. 2020
Schválil: PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 08. 09. 2020.

Typ výstupu: