Aug 5, 2020   12:53 p.m.      Hortenzia        
University information system

Course syllabus BSPP10125 - Sociológia (FPS - LS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BSPP10125
Názov predmetu: Sociológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester
 
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra:
- účasť a aktivita na kurze (50 bodov)

V závere semestra:
- záverečná písomná práca (50 bodov)

Získané body z priebežného hodnotenia za prácu počas semestra sa pripočítajú k bodom udeleným študentovi za rozsah a kvalitu jeho vedomostí, prejavených a zistených na skúške. Jednotlivé stupne hodnotenia predmetu sa priznávajú takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu je študent oboznámený so základnými metodologickými problémami a princípmi sociologickej analýzy sociálnej skutočnosti. Orientuje sa vo vybraných oblastiach sociologického skúmania (výsledky, možnosti interpretácie a aplikácie).
 
Stručná osnova predmetu:
1. Sociologická analýza sociálnej skutočnosti – príklad skúmania životnej úrovne
2. Základné metodologické predpoklady sociologickej analýzy:a) spôsoby osvojovania si sveta, b) historické typy racionality ako základ vedeckého poznávania, c) ontologické, epistemologické, metodologické a metodické predpoklady
3. Konštitutívne polarizácie sociológie: a) scientizmus vs. antiscientizmus, b) individualizmus vs. holizmus, c) poznávací realizmus vs. inštrumentalizmus
4. Súčasný metodologický individualizmus a metodologický holizmus
5. Sociabilita
6. Hodnotové orientácie a kauzálny model cieľových hodnôt
7. Societálna anómia
8. Výmenné siete a ich dynamika
9. Sociálne dilemy a kolektívna akcia
10. Proces sociálnej kontroly
11. Modely formovania názorov: synergetický model a model kognitívnej deľby práce
12. Teória chaosu v sociológii: model dynamiky organizácie na trhu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SCHENK, J. Samoorganizácia sociálnych systémov (Metodologické problémy synergetického prístupu v sociológii) . Bratislava: Iris, 1993.
SCHENK, J. Metodologické problémy multiagentového modelovania v sociológii. Bratislava: Stimul, 2011.
SCHENK, J. Sociálna kontrola. In: Stručný prehľad sociológie . Nitra: Enigma, 2009.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 341

A
B
C
D
E
FX
67,4 %
22,3 %
7,0 %
0,9 %
0,6 %
1,8 %
 
Vyučujúci: PhDr. Beáta Dvorská, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
11. 11. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Type of output: