Aug 5, 2020   12:26 p.m.      Hortenzia        
University information system

Course syllabus BSPP70002 - Kariérové poradenstvo (FPS - LS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta psychológie
Kód predmetu: BSPP70002
Názov predmetu:
Kariérové poradenstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
4
 
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra:
- Seminárna práca 20 bodov
- Prezentácia seminárnej práce 10 bodov
- Aktívna účasť na hodinách 10 bodov
- Reflexia (na aktívnu účasť na hodinách) 10 bodov
V závere semestra:
- Písomná skúška 50 bodov

Získané body z priebežného hodnotenia za prácu počas semestra sa pripočítajú k bodom udeleným študentovi za rozsah a kvalitu jeho vedomostí, prejavených a zistených na skúške. Jednotlivé stupne hodnotenia predmetu sa priznávajú takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa základný prehľad o histórii, súčasnosti a teóriách kariérového poradenstva, o systémoch služieb kariérového poradenstva a ich inštitucionálnom zabezpečení (u nás a v zahraničí), o nástrojoch a metódach využívaných v kariérovom poradenstve a programoch rozvoja kariéry vrátane IKT nástrojov, o úlohách kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, ako aj o významných iniciatívach v tejto oblasti.
Študent zažije na sebe a vyskúša si interaktívne postupy používané pri práci s jednotlivcom a skupinou. Výučba podporí sebapoznanie a riadenie vlastnej kariéry, uvedomovanie a stanovovanie si vlastných cieľov.
 
Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:
1. Teórie a prístupy kariérového poradenstva I.(história)
2. Teórie a prístupy kariérového poradenstva II.(najčastejšie používané prístupy)
3. Teórie a prístupy kariérového poradenstva III. (aktuálne trendy)
4. Proces kariérového poradenstva, formy poskytovania služieb a ich špecifiká z hľadiska rôznych cieľových skupín klientov;
5. Informácie (informácie o svete práce, študijné a profesijné informácie, profesiografia, štandardy povolaní, vzdelávacie štandardy) a diagnostika v kariérovom poradenstve (prehľad nástrojov a techník, psychodiagnostické metódy);
6. Zážitkové metódy v kariérovom poradenstve I. (interaktívne a participatívne metódy -hranie rolí, riadená imaginácia)
7. Zážitkové metódy v kariérovom poradenstve II. (využitie tvorivých techník v kariérovom poradenstve)
8. Multikultúrne poradenstvo
9. Profesionalizácia služieb kariérového poradenstva; kompetencie poradcov; etika v kariérovom poradenstve; Európska a medzinárodná dimenzia kariérového poradenstva (programy a projekty; iniciatívy v rámci EÚ, OECD, IAEVG...).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
AMUNDSON, N. Active engagement. Richmond: Ergon, 2009.
HARRIS-BOWLSBEY, J. -- AMUNDSON, N. -- NILES, S. Základné zložky kariérového poradenstva: postupy a techniky. SAAIC : Euroguidance centrum, 2011.
ČAKRT, M. Typológia osobnosti. Volba povolání, kariéra a profesní úspěch. Praha: Management press , 2010.
Kariérové poradenstvo v teórii a praxi [elektronický zdroj]. ISSN 1338-8231.
OECD , E C. Kariérové poradenstvo – príručka pre tvorcov koncepcií. SAAIC: Euroguidance centrum, 2004.
GRAJCÁR, Š. Kariérové poradenstvo v Slovenskej republike. SAAIC: Euroguidance centrum, 2013.
LEPEŇOVÁ, D. -- HARGAŠOVÁ, M. Kariéra v meniacom sa svete. Bratislava: MPC, 2012.
SMITKOVÁ, H. Kapitoly z poradenskej psychológie. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2014.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 78

ABC
D
E
FX
80,8 %
14,1 %
5,1 %0 %0 %0 %
 
Vyučujúci:
PhDr. Štefan Grajcár (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 11. 11. 2019
Schválil:
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Type of output: