Oct 27, 2020   9:59 p.m.      Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie        
University information system

Course syllabus BSPP10105 - Úvod do metodológie sociálnych vied (FPS - ZS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta psychológie
Kód predmetu:
BSPP10105
Názov predmetu: Úvod do metodológie sociálnych vied
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
1
 
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V závere semestra:
- písomný test (100 bodov)

Jednotlivé stupne hodnotenia predmetu sa priznávajú takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa prehľad o histórii vedy, jej cieľoch a tiež vedeckých metódach poznávania. Oboznámi sa s projektovaním výskumného projektu vo forme IMRAD, so základmi logiky, kritického myslenia a etickými normami v psychológii.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Čo je veda (vedecký prístup) a akú má štruktúru ? Hlavné ciele vedeckého skúmania.
2. Čím sa líšia sociálne vedy od vied prírodných ? Čo poznávajú sociálne vedy ? Povaha sociálnych systémov
3. Kritické myslenie a psychológia racionálneho myslenia
4. Amatérska (folková) psychológia vs. odborná psychológia
5. Každodennosť a každodenný jazyk vs. odborný jazyk
6. Základy logiky a výroková logika
7. Vedecké a nevedecké metódy poznávania
8. Etika, etické princípy a normy v psychológii
9. Empirické poznanie
10. Model empirickej vedy a zložky sociálneho výskumu
11. Typy psychologického výskumu
12. Projektovanie a realizácia výskumného projektu vo forme IMRAD
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FERJENČÍK, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál , 2000.
WEISS, P. Etické otázky v psychológii. Praha: Portál, 2011.
DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Nakladatelství Karolinum , 2008.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 756

A
BCD
E
FX
47,1 %
22,0 %
13,8 %
7,9 %6,6 %2,6 %
 
Vyučujúci:
PhDr. Veronika Boleková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
16. 9. 2020
Schválil:
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 16. 09. 2020.

Type of output: