6. 6. 2020  23:17      Norbert        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BSPP10122 - Odborná komunikácia v anglickom jazyku IV. (FPS - LS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BSPP10122
Názov predmetu: Odborná komunikácia v anglickom jazyku IV.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
4 hod. týždenne / 48 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
4
 
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra:
- aktivita, hranie rolí (roleplays), vypracovanie písomných úloh na vybrané témy, prezentácia v power point (40%)

V závere semestra:
- Ústna skúška z vybraných tém zo psychológie (60%)

Získané body z priebežného hodnotenia za prácu počas semestra sa pripočítajú k bodom udeleným študentovi za rozsah a kvalitu jeho vedomostí, prejavených a zistených na skúške. Jednotlivé stupne hodnotenia predmetu sa priznávajú takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Kurz rozvíja odbornú komunikáciu v anglickom jazyku prostredníctom prehlbovania dosiahnutých jazykových zručností ako aj ďalších kompetencií dôležitých pre štúdium, profesionálny rast a mobilitu študentov univerzity. Prostredníctvom práce s odbornými textami v anglickom jazyku a ďalšími autentickými materiálmi napomáha tiež rozširovať odborné znalosti v relevantnej akademickej disciplíne – psychológii.
 
Stručná osnova predmetu:
1. 1. LISTENING VS. HEARING - ACTIVE LISTENING /using active listening to help others, ‘conversation’(discussion)
2. Types of non-listening, Reasons for non-listening
3. Encoding and decoding – mental picture (role-play), Responding to problems: judging, analysing, questioning, supporting, active listening, Model situations (role-plays)
4. NONVERBAL COMMUNICATION - NONVERBAL BEHAVIOUR AS A CLUE TO IMPROVING RELATIONSHIPS / body language, Characteristics of nonverbal communication
5. Proxemics – distance as nonverbal communication, Body orientation, Posture, Gestures
6. Face and eyes, Voice, Touching, Clothing, Environment and nonverbal communication
7. TOPIC 6: SEMANTICS - HOW LANGUAGE SHAPES OUR WORLD/common semantic misunderstandings
8. Words and meanings: equivocal words, relative words, emotive words, overly broad terms, fiction words, euphemisms, Levels of abstraction (exercise), Different languages, different worlds
9. RESOLVING INTERPERSONAL CONFLICT - CONFLICTS CAN IMPROVE RELATIONSHIPS/ dirty and fair fights, Dealing with aggression, Fight for growth – 11 steps, No-lose solutions – 6 steps, Model situation (roleplay)
10. Students’ presentations in power point
11. Students’ presentations in power point
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
COMFORT, J. Effective Presentations. Oxford: Oxford University Press, 1995.
O DELL, F. -- MCCARTHY, M. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: CUP, 2008.
SHORT, J. English for Psychology in Higher Education Studies. Student's Book. Reading: Garnet Publishing, 2010.
TOWNE, N. -- ADLER , R. Interpersonal communication. San Francisco: Rinehart Press, 1975.
WOOD, J. Interpersonal Communication: Everyday Encounters. Boston: Cengage Learning, 2015.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 406

A
B
C
D
E
FX
42,4 %26,4 %13,5 %
9,9 %
6,9 %
0,9 %
 
Vyučujúci:
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
11. 11. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: