19. 9. 2020  1:53      Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BSPP10124 - Filozofia (FPS - ZS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta psychológie
Kód predmetu: BSPP10124
Názov predmetu:
Filozofia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
4
 
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra:
- aktívna účasť a jedna prezentácia na zadanú tému (max. 40 bodov)

V závere semestra:
- skúška (max. 60 bodov)

Získané body z priebežného hodnotenia za prácu počas semestra sa pripočítajú k bodom udeleným študentovi za rozsah a kvalitu jeho vedomostí, prejavených a zistených na skúške. Jednotlivé stupne hodnotenia predmetu sa priznávajú takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu sa študent vie orientovať v základných disciplínach filozofie, dokáže rozumieť vybraným kľúčovým dejinným koncepciám a je schopný robiť interpretáciu filozofických textov a vidieť problémy človeka a spoločnosti v širšom filozofickom kontexte.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Filozofia a jej členenie: dejiny filozofie, logika, epistemológia, metafyzika, etika, aplikovaná filozofia.
2. Stručný náčrt dejín filozofie, myslenia a vzdelávania.
3. Sókratés ako zakladateľ filozofie orientovanej na človeka a jeho doba.
4. Platónov dialóg Obrana Sokratova: štruktúra a cieľ dialógu; Sókratés verzus sofisti; výrok delfskej veštiarne – kto je múdry a prečo.
5. Platónov dialóg Obrana Sokratova: Sókratovo vedenie nevedenia; Sókratova elenktická metóda.
6. Platónov dialóg Obrana Sokratova: filozofia ako životná prax a poslanie; skúmanie a starostlivosť o seba a o dušu ako predpoklad dobrého a plnohodnotného života.
7. Platónov dialóg Theaitétos: Sókratovo pôrodnícke umenie.
8. Platónov dialóg Symposion: Erós ako filozof; Alkibiadova charakteristika Sókrata; chvála umiernenosti.
9. Platónova Ústava: podobenstvo o slnku, ako úvod do ontológie,
10. Platónova Ústava: podobenstvo o úsečke ako úvod do epistemológie
11. Platónova Ústava: podobenstvo o jaskyni ako úvod do filozofie výchovy.
12. Záver: (psycho)terapeutické aspekty sokratovského spôsobu filozofovania a života.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TRINKS, J. -- FURSTOVÁ, M. Filozofia. Bratislava: SPN, 2010.
PLATÓN. Faidón. 6. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2005. 107 s. Platónovy dialogy. ISBN 978-80-7298-158-8.
PLATÓN. Theaitétos. 4. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2007. 117 s. Platónovy dialogy. ISBN 978-80-7298-294-3.
PLATÓN, -. Ústava. Praha: -, 2003.
KRATOCHVÍL, Z. Výchova, zřejmost, vědomí. Praha:: Herrmann & synové, 1995.

Odporúčaná:
www.ostium.sk

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český jazyk, slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 336

A
B
C
D
EFX
38,1 %
24,4 %
23,2 %
8,9 %
5,4 %
0 %
 
Vyučujúci:
prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 11. 11. 2019
Schválil: doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: