19. 9. 2020  1:41      Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BSPP10111 - Školská psychológia (FPS - ZS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BSPP10111
Názov predmetu:
Školská psychológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
6
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
4
 
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra:
- uskutočniť interview so žiakom a odovzdať písomnú správu z interview (10 bodov)
- uskutočniť analýzu sociálnych vzťahov v triede prostredníctvom sociometricko-ratingového dotazníka SO-RA-D a odovzdať písomnú správu z vyšetrenia (20 bodov)
- aplikovať projektívnu metódu na meranie postojov Test sémantického výberu u vybraného žiaka a odovzdať písomnú správu (10 bodov)
- uskutočniť krátku prednášku na vybranú tému pred študentmi/učiteľmi školy (10 bodov)

V závere semestra:
- písomná skúška (50 bodov)

Získané body z priebežného hodnotenia za prácu počas semestra sa pripočítajú k bodom udeleným študentovi za rozsah a kvalitu jeho vedomostí, prejavených a zistených na skúške. Jednotlivé stupne hodnotenia predmetu sa priznávajú takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent pozná predmet školskej psychológie, jej poslanie a postavenie v systéme psychologických vied. Disponuje informáciami o histórii, súčasnom stave a moderných trendoch v rozvoji školskej psychológie v národnom, európskom a medzinárodnom kontexte, má vedomosti o ukotvení školskej psychológie a jej profesie v školskej legislatíve. Pozná etiku práce školského psychológia a vie riešiť základné etické otázky psychologickej činnosti v škole. Ovláda klasické psychodiagnostické metódy a špecifické metódy školskej psychológie a školského psychológa, s dôrazom na diagnostiku kognitívneho, sociálno-emocionálneho a profesijného vývinu žiaka, ako aj princípy efektívnej konzultácie, poradenstva a psychoterapie v školskom prostredí. Pozná možnosti intervencie, intervenčné modely a stratégie v práci školského psychológa, disponuje poznatkami o intervencii pri podpore mentálneho zdravia a zdravého osobnostného vývinu žiakov, o intervencii pri problémoch a poruchách žiakov v učení, v správaní, v profesijnom vývine, ako aj poznatkami o krízovej intervencii v škole. Má poznatky o prevencii v škole a dokáže realizovať vybrané preventívne programy.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Poslanie, predmet a metódy školskej psychológie. Historický kontext školskej psychológie u nás a v zahraničí.
2. Školská psychológia v novom miléniu v európskom a medzinárodnom kontexte. Slovenské a medzinárodné profesné združenia v oblasti školskej psychológie.
3. Školsko-psychologické služby v školách a v školským zariadeniach. Školský psychológ ako profesia školskej psychológie. Školský systém u nás a vo vybraných krajinách EÚ, komparácia, podobnosti, rozdiely.
4. Profesia školskej psychológie – školský psychológ. Rola a funkcia školského psychológa v školskom a poradenskom systéme.
5. Etika v práci školského psychológa a závažné etické otázky psychologickej činnosti v škole.
6. Zakotvenie profesie školského psychológa v školskej legislatíve.
7. Školský psychológ a podpora mentálneho zdravia žiakov a učiteľov v školách. Rola školského psychológa v materských, základných a stredných školách.
8. Základné činnosti školského psychológa v škole – diagnostika, intervencia, poradenstvo, konzultácia, psychoterapia a prevencia školského psychológa v škole.
9. Práca školského psychológa so špecifickými problémami a skupinami detí. Školský psychológ a problémy žiakov v učení a v správaní. Školský psychológ a kultúrne odlišné deti.
10. Školský psychológ a sociálne vzťahy v triede. Školský psychológ a rozvoj osobnosti žiakov.
11. Profesijný vývin žiakov v činnosti školského psychológa.
12. Rola školského psychológa vo výskume. Návrhy na realizáciu kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu v školskom prostredí.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
WISE, S. -- FAGAN, K. School psychology: Past, present, and future. Bethesda, MA: National Association of School Psychologists, 2000.
JIMERSON, S. -- FARRELL, P. -- OAKLAND, T. The Handbook of school psychology. Thousand oaks: Sage, 2006.
PEACOCK, G. -- ERVIN, A. -- MERRELL, W. School psychology for the 21st century. Foundation and practices. New York: The Guilford press, 2012.
GAJDOŠOVÁ, E. Školský psychológ. Špeciálne otázky zo školskej psychológie. Bratislava: Univerzita Komenského, 1998.
GAJDOŠOVÁ, E. -- HERÉNYIOVÁ, G. -- VALIHOROVÁ, G. Školská psychológia. Bratislava: Stimul, 2010.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 499

A
B
CD
E
FX
49,3 %
27,5 %
16,4 %
3,8 %
3,0 %
0 %
 
Vyučujúci:
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
11. 11. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: