Oct 29, 2020   9:05 a.m.      Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra        
University information system

Course syllabus SZSSPP - Štátna záverečná skúška (FPS - LS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta psychológie
Kód predmetu:
SZSSPP
Názov predmetu: Štátna záverečná skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Počet kreditov: 9
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
- získanie 111 kreditov
- odovzdanie diplomovej práce
- fyzická účasť na štátnej skúške

Ústna prezentácia vo forme power-point v trvaní 10 minút. Nasleduje prečítanie posudkov konzultanta a oponenta. Oponent položí otázky. Študent odpovie na otázky a pripomienky z odznených posudkov. Odpovede má možnosť pripraviť si minimálne tri dni vopred, keď sú mu zverejnené obsahy posudkov. Po odpovedaní na otázky a pripomienky z posudkov nasleduje diskusia. Študent odpovedá na otázky členov komisie na vykonanie štátnych skúšok, prípadne ostatných hostí na obhajobe, ktorá je verejná. Diskusia trvá 10 minút.
Následne si študent náhodne vyberie otázky z predmetov kolokviálnej skúšky. Má 10 minút. na individuálnu písomnú prípravu odpovede. Následne je vyzvaný, aby na otázky odpovedal. Záverečné hodnotenie je výsledkom konsenzu členov komisie na vykonanie štátnych skúšok.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent bude schopný realizovať výskumnú prácu a prezentovať výsledky výskumu pred vedecko-odbornou komisiou. Bude vedieť obhájiť svoju prácu a adekvátne reagovať argumentmi podloženými získanými vedomosťami a zručnosťami v odbore.
Študent bude vedieť odpovedať na otázky z predmetov kolokviálnej skúšky v súlade s obsahom študijného odboru psychológia.
Bude schopný vedecky, odborne, ľudsky a kompetentne prezentovať výsledky svojej práce, získané vedomosti i samého seba ako odborníka z odboru.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Obhajoba diplomovej práce
2. Aktívna účasť na diskusii k obhajovanej diplomovej práci
3. Odpovede na položené otázky v rámci diskusie a posudkov k diplomovej práci
4. Odpovede na otázky k predmetom kolokviálnej skúšky
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 83

PV
P
N
A
B
CD
E
51,8 %
48,2 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
 
Vyučujúci:
Dátum poslednej zmeny:
11. 11. 2019
Schválil: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Type of output: