Jul 6, 2020   10:46 a.m.      Patrik, Patrícia        
University information system

Course syllabus BSPP90010 - Aplikácia systému SPSS (FPS - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BSPP90010
Názov predmetu:
Aplikácia systému SPSS
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3
 
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
písomná skúška (100%)

Jednotlivé stupne hodnotenia predmetu sa priznávajú takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Kurz Aplikácia systému SPSS poskytuje širší úvod do základných a pokročilých metód štatistickej analýzy dát využívajúc program SPSS. Cieľom predmetu je porozumieť univariačnej a bivariačnej analýze dát, štatistickým testom a štatistike testujúcej vecnú významnosť. Kurz sa tiež zameriava na multivariačnú analýzu, vrátane regresnej, klastrovej a faktorovej analýzy. Študenti po absolvovaní kurzu budú ovládať kritériá používania rôznych štatistických testov, ich aplikáciu, interpretáciu výstupov a grafické znázorňovanie výsledkov.
 
Stručná osnova predmetu:
Tri rozmery metód kurzu: psychologický, štatistický (metódy), technický -- počítačový (SPSS)
Formulácia empirických výskumných otázok v psychologickom výskume
Univariačná analýza
Bivariačná analýza – kontingencia, korelačný pomer, modifikovaný korelačný pomer
Bivariačná analýza – súčinová korelácia, poradová korelácia
Komparačné výskumné otázky – testy štatistickej významnosti
Komparačné výskumné otázky – koeficienty vecnej významnosti
Regresná analýza
Klastrová analýza
Faktorová analýza
Prezentácia výsledkov štatistickej analýzy podľa štandardov APA
Psychologická interpretácia zistení výskumu (zistenia vs. závery)
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
RITOMSKÝ, A. -- KOŠECKÁ, D. -- BOLEKOVÁ, V. Spracovanie kategorizovaných dát o obetiach násilia pomocou SPSS : metodická reflexia výskumu. 1st vyd. Bratislava: IRIS, 2016. 286 s. ISBN 978-80-89726-64-6.
BOLEKOVÁ, V. -- KOŠECKÁ, D. -- RITOMSKÝ, A. Spracovanie kvantitatívnych dát o obetiach násilia pomocou SPSS : metodická reflexia výskumu. 1st vyd. Bratislava: Iris, 2017. 191 s. ISBN 978-80-89726-96-7.
BROM, O. -- ŘEHÁK, J. SPSS. Praktická analýza dát. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 978-80-2514-609-5.
GEORGE, D. -- MALLERY, P. IBM SPSS statistics 25 step by step. New York: Routledge, 2019. 386 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 7

A
B
C
D
E
FX
85,7 %14,3 %0 %
0 %
0 %
0 %
 
Vyučujúci:
PhDr. Veronika Boleková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 24. 7. 2019
Schválil: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 24. 07. 2019.

Type of output: