Jul 9, 2020   10:36 a.m.      Lujza        
University information system

Course syllabus BSPP90111 - Edukačná psychológia v práci školského psychológa (FPS - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta psychológie
Kód predmetu:
BSPP90111
Názov predmetu: Edukačná psychológia v práci školského psychológa
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4
 
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra:
- 1 písomná práca - 40 bodov
V závere semestra
- ústna skúška - 60 bodov
Získané body z priebežného hodnotenia sa spočítajú do záverečného hodnotenia predmetu v týchto stupňoch:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent disponuje teoretickými poznatkami o súčasných trendoch v edukačnej psychológií, o jej možnostiach využitia v práci školského psychológa, o základných otázkach problémoch vo výchove osobnosti v súčasnoti. Disponuje tiež poznatkami o súčasnej škole a jej funkciách, ako aj možnosti zisťovania kvality školy.Je oboznámený s konceptom výchovy a problémoch, ktoré sa vo výchove osobnosti vyskytujú. Disponuje poznatkami o diagnostike, prevencií a intervencií a školského psychológa vstúpiť do týchto procesov. Pozná najnovšie stratégie a programy v európskych podmienkach a má zručnosť ich implementácie do školských systémov, ale aj mimo nich.
 
Stručná osnova predmetu:
História a súčasnosť edukačnej psychológie - psychológie výchovy na Slovensku a v zahraničí, najnovšie trendy v jej rozvoji v novom miléniu, výchova a rozvoj osobnosti. Možnosti rozvíjania jednotlivých zložiek osobnosti.
Legislatívne normy pre realizovanie zmien v edukačnej praxi. Milénium, koncepcia výchovy a vzdelávania, Štátny vzdelávací program, zákony.
Psychologické aspekty výchovy a sebavýchovy. Pojem a podstata výchovy, osobitosti výchovného pôsobenia.Vzťah výchovy a vzdelávania.Humanizácia výchovy a jej realizovanie v súčasnej edukácií..
Metódy výchovy a ich charakteristika. Možnosti psychológa usmerňovať učiteľov pri realizovaní adekvátnej výchovy a vo výbere jej metód a stratégií. Škola, jej funkcie, osobitne výchovná funkcia školy. Kvalita školy, jej hodnotenia a možnosti školského psychológa pri zisťovaní vnútorných indikátorov kvality školy. Meranie školskej atmosféry a školskej klímy, ako výchovných činiteľov formovania osobnosti. Rodina a jej spolupráca so školou, účasť školského psychológa pri jej zlepšovaní.
Problémové správanie žiakov v škole a školský psychológ pri prevencií a riešení problémového správania.
Psychológia výchovy a psychológ v škole, ich možnosti pri realizácií nových trendov vo výchove žiakov. Rozvíjanie prosociálneho správania – možnosti, podmienky, úloha školského psychológa.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bierhoff ,H.W.: Prosocial Behavior.Hove:PsychologyPresss,2002. ISBN 0-86377-774-0.a
Grác, J.: Kapitoly edukačnej psychológie, Trnava. 2009.ISBN 978-80-8082-234-7
Mareš J.: Pedagogická psychologie, Portál, 2013. ISBN 978802620174.
Národný program rozvoja výchova a vzdelávania. ( NPRVV na roky 2018 - 2027). MŠ VV SR, Jún 2018
Štátny vzdelávací program , ŠPÚ 2008
Valihorová, M.: Psychologické aspekty výchovy. Eurokódex, Žilina. 20123. ISBN 978-80-8155-029-4 ZELINA, M. 2004. Teórie výchovy alebo hľadanie dobra. Bratislava: SPN, 2004. 231 s. ISBN 80-10-00456-1
Valihorová,M.- Gajdošová,E.(2009). Vybrané kapitoly zo školskej psychológie. Banská Bystrica: UMB.ISBN 978- 80- 8083-817-1
Zelina, M.(2004). Teórie výchovy a hľadanie dobra. Vyd. 1. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2004. ISBN 80-10-00456-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

 
Vyučujúci:
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (zodpovedný za predmet)
doc. PhDr. Marta Valihorová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 24. 7. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 24. 07. 2019.

Type of output: