Oct 24, 2020   7:05 p.m.      Kvetoslava        
University information system

Course syllabus BSPP90113 - Tvorivosť vo výchove a vzdelávaní v súčasnej spoločnosti (FPS - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BSPP90113
Názov predmetu:
Tvorivosť vo výchove a vzdelávaní v súčasnej spoločnosti
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
2
 
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
25 bodov písomný test v priebehu semestra
25 bodov písomná práca v priebehu semestra
50 bodov záverečná písomná / ústna skúška
SPOLU 100 bodov

Získané body z priebežného hodnotenia sa spočítajú do záverečného hodnotenia predmetu v týchto stupňoch:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť teoretické poznatky o súčasných trendoch vzdelávania a výchovy k tvorivosti vo svete a u nás, oboznámiť s konceptom kreativizácie, jeho aplikáciou a doterajšími prístupmi k edukácii na Slovensku a vo svete. Najnovšie stratégie rozvíjania tvorivosti v európskych podmienkach vzdelávania, ich implementácia do školských systémov, ale aj mimo nich.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Význam tvorivosti v živote človeka a zvlášť v práci edukátora - učiteľa, vychovávateľa, rodiča.
2. Súčasná psychológia tvorivosti – všeobecné charakteristiky a chápanie predmetu, aktuálne otázky, problémy a úlohy.
3. Výskum v oblasti tvorivej edukácie – kvantitatívny a kvalitatívny, výskumné metódy.
4. Osobnosť tvorivého učiteľa, vychovávateľa, rodiča.
5. Výskumy efektívnosti tvorivej edukácie u nás a vo svete.
6. Možnosti zlepšovania tvorivosti učiteľov – vyučovacie stratégie.
7. Koncepcie tvorivej edukácie vo svete a v Európe.
8. Teória tvorivo-humanistickej výchovy a jej uplatnenie v edukačnej praxi u nás.
9. Metódy identifikácie a podporovania tvorivosti v edukácii: metódy s divergentným systémom myslenia, heuristické metódy.
10. Overovanie efektívnosti programov tvorivej edukácie na Slovensku a vo svete- prehľad programov, výskumy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SZOBIOVÁ, E. Creativity - unravelling the mystery. Prague: Wolters Kluwer, sro. , 2014. 296 s. ISBN 978-80-7478-564-1.
CROPLEY, A J. Creativity in Education and Learning: a guide for teachers and educators. London: Kogan Page, 2001.
The Cambridge handbook of creativity. New York: Cambridge University Press, 2010. 489 s. Cambridge handbooks in psychology. ISBN 978-0-521-73025-9.
SZOBIOVÁ, E. Tvorivosť - poznávanie tajomstiev. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. 386 s. ISBN 978-80-7380-613-2.
KERR, B. Giftedness, Creativity and Talent. California: SAGE Publications, Inc, 2009.
SZOBIOVÁ, E. -- FICHNOVÁ, K. Rozvíjení tvořivosti a klíčových dovedností dětí. Praha: Portál, 2014.
JURČOVÁ, M. Tvorivosť v každodennom živote a vo výskume. Bratislava: Iris, 2009.
FASKO, J. Education and Creativity. 2000-2001, vol.13, 3&4, p. 317-327. LLC: Creativity research Journal, 2001.
LOKŠA, J. -- LOKŠOVÁ, I. Tvořivé vyučování. Praha: Grada, 2011.
SAWYER, R K. Structure and Improvisation in Creative Teaching. Cambridge: University Press, 2011.
ZELINA, M. Psychedukácia. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút, VŠ DTI, 2018.
URBAN, K. Kreativität. Herausforderung fur Schule, Wissenschaft und Gesselschaft. Mϋnster: LIT Verlag, 2004.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 7

A
B
C
DEFX
100,0 %
0 %
0 %
0 %
0 %0 %
 
Vyučujúci:
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
24. 7. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 24. 07. 2019.

Type of output: