Oct 27, 2020   10:16 p.m.      Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie        
University information system

Course syllabus BSPP60018 - Klinická psychológia - teória a prax (FPS - ZS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BSPP60018
Názov predmetu:
Klinická psychológia - teória a prax
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra:
- aktivita v rámci seminára (40%)

V závere semestra:
- skúška (60%)
 
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študenti sú študenti oboznámení s teoretickými a hlavne praktickými základmi klinickej psychológie, s klinickým obrazom niektorých vybraných psychických porúch, so zameraním na ich identifikovanie, prevenciu, možnosti psychologickej diagnostiky, intervencie a psychoterapie.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Pojem "klinická psychológia", špecializácie, uplatnenie v praxi, podmienky ďalšieho vzdelávania, spolupráca s ostatnými medicínskymi odbormi.
2. Špecifiká práce v ambulancii a na oddelení. Možnosti a medze skupinovej psychologickej intervencie v klinických medicínskych odboroch.
3. Príčiny vzniku psychických a psychosomatických porúch. Kazuistiky.
4. Protektívne faktory pri psychických a psychosomatických poruchách. Preventívne programy v klinickej psychológii.
5. Relaxačné techniky- teoretický rámec, ukážka, využitie v klinickej psychológii.
6. Reakcie na stres – postresové poruchy - analýza kazuistík.
7. Úzkostné poruchy –analýza kazuistík. Ukážka psychoterapie panickej poruchy.
8. Afektívne poruchy, možnosti psychoterapie pri depresii.
9. Psychotické poruchy (klinický obraz, psychodiagnostika, psychoterapia).
10. Poruchy osobnosti (klinický obraz, psychodiagnostika, možnosti psychoterapie).
11. Psychosomatika a psychosomatické poruchy, teoretický rámec, najčastejšie využívané psychoterapeutické prístupy. Psychosomatické aspekty kardiovaskulárnych ochorení. Psychosomatika v gynekológii. Psychosomatické faktory účinné v gastroenterológii a dermatológii.
12. Syndróm vyhorenia (diagnostika a prevencia), kazuistiky.
13. Špecifiká písania nálezov v klinickej psychológii. Kazuistika, správa, prednáška, článok a prezentácia. Komunikácia v zdravotníctve špecifiká, a najčastejšie chyby.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Dušek K., Večeřová-Procházková A., (2010). Diagnostika a terapie duševních poruch. Praha: Grada.
Hašto J., Vojtová H. (2012). Posttraumatická stresová porucha. Olomouc: Univerzita Palackého.
Paulík, K. (2010). Psychologie lidské odolnosti. Praha: Grada.
Praško J., Možný P., Šlepecký M. (2007). Kognitivně behaviorálni terapie psychických poruch. Praha: Triton.
Smolík, P. (2002). Duševní a behoviorální poruchy. Praha: Maxdorf.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 88

A
B
C
D
E
FX
30,7 %
34,1 %
26,1 %
9,1 %
0 %
0 %
 
Vyučujúci:
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (zodpovedný za predmet)
PhDr. Pavla Nôtová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 16. 9. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 16. 09. 2020.

Type of output: