Oct 29, 2020   9:31 a.m.      Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra        
University information system

Course syllabus BSPP10103 - Psychológia osobnosti (FPS - ZS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BSPP10103
Názov predmetu:
Psychológia osobnosti
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
6
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Psychológia, 2. semester
 
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra:
- priebežný písomný test (20 bodov)
- účasť na výskume (10 bodov)
- vypracovanie a odovzdanie seminárnej práce v printovej podobe (20 bodov)
- prezentácia seminárnej práce v power-point forme (10 bodov)
V rámci priebežného hodnotenia musí študent získať najmenej 16 bodov, aby sa mohol zúčastniť záverečnej skúšky.

V závere semestra:
- záverečná písomná skúška (40 bodov)
Celkové bodové hodnotenie študenta pri skúške sa získa ako súčet bodov pridelených študentovi na aktívnych formách výučby a bodov získaných pri skúške.
Ak študent získa 55 bodov a menej, je hodnotený klasifikačným stupňom nedostatočne (Fx), ak získa 56 až 65 bodov, je hodnotený stupňom dostatočne (E). Body v rozsahu od 66 do 75 stupňom uspokojivo (D), body v rozsahu 76 až 85 bodov stupňom dobre (C), body v rozsahu 86 až 93 stupňom veľmi dobre (B), body v rozsahu 94 až 100 stupňom výborne (A).
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti budú poznať základné definície psychológie osobnosti, pojmy opisujúce osobnosť v psychológii, základné pojmy teórií psychológie osobnosti. Na záver kurzu budú študenti ovládať nosné pojmy a orientovať sa v pojmoch a základných teóriách psychológie osobnosti. Budú vedieť ako poznávať osobnosť a aplikovať psychologické teórie osobnosti v praxi: vedieť ich identifikovať, rozumieť im a vysvetliť ich v preberaných pojmoch psychologickej disciplíny. Súčasťou kurzu je aj sebapoznanie študentov, ktorí po jeho absolvovaní budú lepšie rozumieť niektorým svojím vlastnostiam, napríklad temperamentovým a osobnostným črtám. Študenti budú schopní na záver kurzu navrhnúť jednoduché postupy poznávania osobnosti na základe sledovaných charakteristík.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Čo je osobnosť a zložky osobnosti
2. Dispozície a dimenzie osobnosti
3. Vedomie a osobnosť
4. Správanie a osobnosť
5. Biologické základy osobnosti, temperament
6. Motivácia
7. Adaptácia
8. Inteligencia, schopnosti, tvorivosť
9. Self a charakter
10. Typológia
11. Metódy psychológie osobnosti
12. Psychologické teórie osobnosti
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SMÉKAL, V. Pozvání do psychologie osobnosti. 3rd vyd. Brno: Barrister & Principal, 2009. 523 s. Studium. ISBN 978-80-87029-62-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český jazyk, slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 741

A
BCDE
FX
11,6 %22,0 %
31,8 %
21,7 %7,8 %5,1 %
 
Vyučujúci:
doc. Mgr. Elena Lisá, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
16. 9. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 16. 09. 2020.

Type of output: