Oct 21, 2020   7:19 a.m.      Uršuľa        
University information system

Course syllabus BSPP20215 - Psychológia tvorivosti (FPS - LS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta psychológie
Kód predmetu:
BSPP20215
Názov predmetu: Psychológia tvorivosti
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
6
 
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra:
- seminárna práca (vypracovanie Psychologickej charakteristiky tvorivosti študenta na základe administrácie testov tvorivosti na seminároch alebo rozbor tvorivej osobnosti na základe štúdia odborných domácich a zahraničných literárnych zdrojov a modelovej prezentácie na jednej z prednášok a seminárov k predmetu Psychológia tvorivosti (30 bodov)
- aktivita na výučbe

V závere semestra:
- písomná skúška (50 bodov)
Jednotlivé stupne hodnotenia predmetu sa priznávajú takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním vzdelávania študent získa orientáciu v základných témach, ale aj v špecifických okruhoch psychológie tvorivosti, bude vedieť charakterizovať kritériá tvorivého produktu, fázy tvorivého procesu, črty tvorivej osobnosti, bariéry a podporné činitele tvorivosti vo všeobecnosti, ale i u konkrétneho tvorcu. Na záver kurzu má študent vedomosti o súčasných teoretických poznatkoch o tvorivosti, jej stupňoch a štýloch, disponuje praktickými zručnosťami pri identifikácii tvorivosti, ovláda znalosti týkajúce sa podmienok prejavenia tvorivého potenciálu u detí, adolescentov. Bude schopný poznávať vlastné individuálne predpoklady pre tvorivú činnosť a jej prejavenie v rodinnom, školskom prostredí ako aj v prostredí záujmových či profesijných aktivít. 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do psychológie tvorivosti. Vymedzenie pojmov, základné axiómy tvorivosti, užšie a širšie chápanie tvorivosti, staršie a novšie názory na tvorivosť.
2. Druhy, stupne, štýly a prejavy tvorivosti. Veľká a malá tvorivosť, tvorivosť typu P a H, kognitívny štýl a tvorivosť.
3. Hlavné aspekty a komponenty tvorivosti „4+ 2P“: Produkt, proces, „personality“, prostredie, potenciál, persuázia a ich vplyv na prejavenie tvorivosti.
4. Tvorivá osobnosť vlastnosti prispievajúce k tvorivosti. Polaritné a paradoxné charakteristiky, význam motivácie, duševné zdravie vs. choroba a tvorivosť, tvorca v sociálnom priestore.
5. Kreatogénne prostredie, tvorivá klíma a bariéry tvorivosti.
6. Vplyv kultúry a spoločnosti na tvorivosť, znaky rodiny a školy podporujúcej tvorivosť, bariéry a ich redukovanie.
7. Rozbor tvorivej osobnosti. Na príklade vybranej tvorivej osobnosti uskutočniť analýzu tvorivého diela, osobnosti a podmienok jej tvorby.
8. Vývinové charakteristiky a štádia tvorivosti. Prejavy tvorivosti detí, adolescentov, dospelých a seniorov, ich špecifiká.
9. Identifikácia tvorivosti, metódy zisťovania tvorivosti . Guilfordove, Torranceho testy.
10. Teórie a modely tvorivosti I. - mystický prístup, asociačné teórie, psychodynamický prístup.
11. Teórie a modely tvorivosti II. - gestalt psychológia, humanistické koncepcie, kognitívne prístupy.
12. Súčasné prístupy k tvorivosti. Komponentový model Amabileovej, komplexné chápanie tvorivosti, biopsychosociálny model, systémový model tvorivosti.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JURČOVÁ, M. Tvorivosť v každodennom živote a vo výskume. Bratislava: Iris, 2009.
LENNON, K. -- DACEY, J. Kreativita. Praha: Grada Publishing, 2000.
SZOBIOVÁ, E. -- FICHNOVÁ, K. Rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencií dětí. Praha: Portál, 2007.
LOKŠA, J. -- LOKŠOVÁ, I. Tvořivé vyučování. Praha: Grada Publishing, 2003.
SZOBIOVÁ, E. Creativity - unravelling the mystery. Prague: Wolters Kluwer, sro. , 2014. 296 s. ISBN 978-80-7478-564-1.
SZOBIOVÁ, E. Tvorivosť - poznávanie tajomstiev. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 224

ABCD
E
FX
16,1 %
19,6 %
20,5 %
20,1 %
20,5 %
3,2 %
 
Vyučujúci:
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
22. 6. 2020
Schválil:
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 22. 06. 2020.

Type of output: