Feb 23, 2020   5:53 p.m.      Roman, Romana        
University information system

Course syllabus P2307 - History of Codification of Laws (FP - WS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta práva
Kód predmetu: P2307
Názov predmetu: Dejiny kodifikácie práva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 8 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
Seznámení studentů se stěžejními kodifikačními pracemi v širším kontextu evropských právních dějin. V tomto širším rámci budou sledovány i nejvýznamnější kodifikace na našem území. Předmětem studia bude především právní vývoj do poloviny 20.století.
 
Stručná osnova predmetu:
- Kodifikace starověku
- Leges barbarorum a anglosaské zákoníky
- Role právních knih v procesu kodifikace
- Kodifikace zemského a městského práva ve střední Evropě v 16.stol.
- Kodifikace trestního práva ve střední Evropě v 18.stol.
- Kodifikace soukromého práva v ve střední Evropě v 18.stol.
- Kodifikace na území Německa v 18.stol.
- Napoleonské kodifikace a jejich význam pro ostatní evropské kodifikace
- Pokus o kodifikaci anglického práva v 19.stol.
- Kodifikace občanského a obchodního práva v Rakousku v 19.stol.
- Kodifikace trestního práva v Rakousku v 19.stol.
- Německý občanský zákoník a jeho význam
- Kodifikace a unifikace práva v meziválečném období
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český jazyk, slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 36

ABCDEFX
22,2 %30,6 %11,1 %27,8 %5,6 %2,7 %
 
Vyučujúci: doc. JUDr. Boris Balog, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 11. 11. 2019
Schválil: doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Type of output: