Feb 23, 2020   5:59 p.m.      Roman, Romana        
University information system

Course syllabus P3306 - Policing in the Development of State and Law (FP - WS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta práva
Kód predmetu: P3306
Názov predmetu: Polícia vo vývoji štátu a práva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 8 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 242

ABCDEFX
78,9 %17,4 %2,5 %0,4 %0,8 %0 %
 
Vyučujúci: doc. JUDr. Boris Balog, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 23. 10. 2019
Schválil: doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 23. 10. 2019.

Type of output: