Feb 26, 2020   7:43 p.m.      Viktor        
University information system

Course syllabus P4308 - Statistics for Lawyers (FP - WS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta práva
Kód predmetu: P4308
Názov predmetu: Štatistika pre právnikov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška8 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 105

ABCDEFX
91,4 %5,7 %1,9 %1,0 %0 %0 %
 
Vyučujúci: doc. JUDr. Boris Balog, PhD. (zodpovedný za predmet)
prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 23. 10. 2019
Schválil: doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 23. 10. 2019.

Type of output: