Dec 11, 2019   8:27 p.m.      Hilda        
University information system

Course syllabus MV2203 - Stylistics and Rhetoric (FP - WS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta práva
Kód predmetu: MV2203
Názov predmetu: Štylistika a rétorika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

ABCDEFX
25,0 %25,0 %0 %0 %50,0 %0 %
 
Vyučujúci: Mgr. Andrea Demovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. PhDr. Július Matulčík, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 15. 3. 2019
Schválil: doc. PhDr. Július Matulčík, CSc.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 15. 03. 2019.

Type of output: