Sep 18, 2020   7:27 p.m.      Eugénia        
University information system

Course syllabus MV1303 - Theoretical Aspects of Communication (FP - WS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta práva
Kód predmetu:
MV1303
Názov predmetu:
Teoretické aspekty komunikácie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 21

A
B
C
D
E
FX
61,9 %
9,5 %
9,5 %0 %
14,3 %
4,8 %
 
Vyučujúci: doc. JUDr. Boris Balog, PhD. (zodpovedný za predmet)
Mgr. Andrea Demovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 23. 10. 2019
Schválil:
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 23. 10. 2019.

Type of output: