Feb 19, 2020   9:16 a.m.      Vlasta        
University information system

Course syllabus MV1303 - Theoretical Aspects of Communication (FP - WS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta práva
Kód predmetu: MV1303
Názov predmetu: Teoretické aspekty komunikácie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 16

ABCDEFX
62,5 %6,3 %12,5 %0 %12,5 %6,2 %
 
Vyučujúci: doc. JUDr. Boris Balog, PhD. (zodpovedný za predmet)
Mgr. Andrea Demovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 23. 10. 2019
Schválil: doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 23. 10. 2019.

Type of output: