19. 9. 2020  2:23      Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu MPSY8003 - Afázie a demencie v klinickej praxi (FPS - ZS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta psychológie
Kód predmetu:
MPSY8003
Názov predmetu:
Afázie a demencie v klinickej praxi
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
3.
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet je ukončený skúškou. Študent bude hodnotený priebežným testom (30 bodov), seminárnou prácou (20 bodov) a záverečným testom (30 bodov), doplneným o ústnu skúšku (20 bodov).
Získané body z priebežného hodnotenia sa spočítajú do záverečného hodnotenia predmetu v týchto stupňoch:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet nadväzuje na poznatkovú bázu z kognitívnej psychológie. Absolvovaním predmetu študent získava poznatky o patológii komunikačnej schopnosti u pacientov s afáziou a o dezintegrácii psychických schopností u pacientov s degeneratívnym ochorením mozgu (demenciou). Študent si osvojí poznatky o etiológii a patogenéze týchto ochorení. Oboznámi sa s klasifikáciou afázií a jej prejavmi a s najčastejšími typmi demencie (Alzheimerova choroba a i.). Získa zručnosti so skríningovým vyšetrením u dospelých. Osvojí si vybrané psychologické vyšetrovacie metódy. Získa základné kompetencie psychologického poradenstva.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Organizácia jazykových funkcií v mozgu - modely
2. Etiológia a syndrómy afázie
3. Poruchy porozumenia reči
4. Poruchy tvorby reči
5. Poruchy čítania a písania u pacientov s afáziou
6. Diagnostické prístupy k afázii
7. Terapeutické prístupy k afázii a poradenstvo
8. Ilustratívne kazuistiky
9. Degeneratívne choroby mozgu
10. Symptomatológia demencií
11. Psychologická diagnostika pacienta s demenciou
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Cséfalvay, Zs., Lechta, V. a kol. (2013). Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých. Praha: Portál (Kapitola 7).
Kerekrétiová, A. a kol. (2016). Logopédia. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava. (Kapitola 12 a Kapitola 13).

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 55

A
B
C
D
E
FX
49,1 %
23,6 %
25,5 %
1,8 %
0 %
0 %
 
Vyučujúci:
Mgr. Petra Brandoburová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (zodpovedný za predmet)
PhDr. Veronika Šteňová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
11. 11. 2019
Schválil:
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: