19. 9. 2020  1:03      Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu MPSY7001 - Etika a legislatíva v psychológii (FPS - ZS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
MPSY7001
Názov predmetu:
Etika a legislatíva v psychológii
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra:
40% seminárna práca (písomné spracovanie a ústna prezentácia)
60% písomná skúška
Jednotlivé stupne hodnotenia predmetu sa priznávajú takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študenti nadobudnú znalosti v oblasti etiky a etických otázok, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou práce psychológa v praxi.
 
Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do etiky
2. Základné otázky psychologickej etiky
3. Legislatíva, zákony a licencie v psychológii
4. Etické kódexy v psychológii
5. Etika výskumu
6. Etika v psychologickej praxi
7. Etika v psychodiagnostike
8. Etika v psychoterapii
9. Etika v súdnom znalectve
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
WEISS, P. Etické otázky v psychologii. 1. vyd. Praha: Portál, 2011. 349 s. ISBN 978-80-7367-845-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

 
Vyučujúci:
PhDr. Beáta Dvorská, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
11. 11. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: