20. 9. 2020  9:21      Ľuboslav, Ľuboslava        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu MPSY7023 - Existenciálna psychológia (FPS - ZS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
MPSY7023
Názov predmetu:
Existenciálna psychológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 44

A
B
C
D
E
FX
52,3 %
15,9 %
22,7 %
0 %
9,1 %
0 %
 
Vyučujúci:
doc. Mgr. Peter Halama, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 11. 11. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: