22. 9. 2020  9:22      Móric        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu MPSY7002 - Exkurzia (FPS - ZS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta psychológie
Kód predmetu: MPSY7002
Názov predmetu: Exkurzia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
1
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra:
- absolvovanie exkurzií podľa vopred stanoveného plánu (70 bodov)

Na záver semestra:
- vypracovanie záverečnej správy, spätná väzba z exkurzií - popis konkrétnych aktivít podľa charakteru daného psychologického zariadenia, reflexia využitia teoretických poznatkov v praxi, definovanie hlavného prínosu pre profesionálny rast študenta - rozsah 7 strán (30 bodov)
Jednotlivé stupne sa priznávajú na základe bodového hodnotenia, ktorý odráža stupeň úspešnosti absolvovania predmetu takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní exkurzií študent spozná charakteristiku pracovnej náplne konkrétnych psychologických inštitúcií, typológiu klientov, rozsah a špecifiká ich problémov, možnosti odbornej intervencie. Daný spôsob výučby dáva študentom príležitosť reflektovať a vyhodnotiť získané informácie pri výbere vlastnej profesionálnej kariéry, využiť získané skúsenosti vo vlastnej odbornej praxi.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Oboznámenie študentov s charakterom konkrétnych psychologických zariadení, kde sa exkurzie budú vykonávať
2. Prezentovanie zásad etiky v práci psychológa (diskrétnosť a mlčanlivosť)
3. Zadanie spôsobu spracovania informácií získaných na exkurziách
4. Realizácia programu exkurzií
5. Vyhodnotenie prínosu z exkurzií – skupinová forma
6. Vypracovanie spätnej väzby z exkurzií – individuálna forma
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

 
Vyučujúci:
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Mgr. Lukáš Zajac, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
Dátum poslednej zmeny: 11. 11. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: