Sep 19, 2020   7:55 p.m.      Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady        
University information system

Course syllabus BSPP90002 - Concept of School Psychologist Work in the Context of European Union (FPS - WS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta psychológie
Kód predmetu:
BSPP90002
Názov predmetu: Koncepcia práce školského psychológa v kontexte EÚ
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
6 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 8
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

 
Vyučujúci:
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
2. 5. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 02. 05. 2019.

Type of output: