19. 9. 2020  0:58      Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu MPSY1003 - Metodológia psychologického výskumu (FPS - ZS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
MPSY1003
Názov predmetu:
Metodológia psychologického výskumu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
1.
 
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie
• záverečná písomná skúška (100%)

Jednotlivé stupne hodnotenia predmetu sa priznávajú takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu si študenti prehĺbia svoje poznatky v oblasti metodológie psychologického výskumu a psychometriky. Cieľom kurzu je zároveň rozvíjať disciplinované, kritické a logické myslenie študentov, ich schopnosť porozumieť vedeckým textom, projektovať a realizovať kvantitatívny psychologický výskum.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Vedecké uvažovanie v psychológii. Veda a pseudoveda
2. Základné typy výskumov v psychológii. Akademický a praktický výskum
3. Korelačný výskum
4. Komparačný výskum
5. Experimentálny výskum
6. Observačné štúdie
7. Validita (psychologického testovania)
8. Reliabilita (psychologického testovania)
9. Tvorba škál v psychológii. Vývoj a konštrukcia testov
10. Stupnice a normy
11. Spravodlivý prístup pri testovaní a používaní testov
12. Etika pri realizácii psychologického výskumu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
RITOMSKÝ, A. Metodologické a metodické otázky kvantitatívneho výskumu. Bratislava: Iris, 2015.
GOODWIN, C J. Research in Psychology (3rd ed.). -: John Wiley & Sons, Inc. (427-457), 2002.
RITOMSKÝ, A. Metodológia projektovania psychologického výskumu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016.
DENGLEROVÁ, D. -- URBÁNEK, T. -- ŠIRUČEK, J. Psychometrika. Praha: Portál, 2011.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 139

ABC
D
EFX
19,4 %30,2 %
13,7 %
17,3 %17,3 %
2,1 %
 
Vyučujúci:
PhDr. Veronika Boleková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
11. 11. 2019
Schválil: prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: