20. 9. 2020  9:10      Ľuboslav, Ľuboslava        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu MPSY8001 - Metódy pracovnej a organizačnej psychológie (FPS - ZS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta psychológie
Kód predmetu:
MPSY8001
Názov predmetu:
Metódy pracovnej a organizačnej psychológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
ZS
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra:
- aktívna účasť na stretnutiach a skupinových, či individuálnych cvičeniach, dochádzka – max. 3 absencie (10 bodov)
- opis a kolokviálna prezentácia vybranej diagnostickej metódy (25 + 25 bodov)

V závere semestra:
- záverečný vedomostný test (40 bodov)

Získané body z priebežného hodnotenia za prácu počas semestra sa pripočítajú k bodom udeleným študentovi za rozsah a kvalitu jeho vedomostí, prejavených a zistených na skúške. Jednotlivé stupne hodnotenia predmetu sa priznávajú takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovanie predmetu umožňuje osvojenie a rozvoj vedomostí a zručností, potrebných pre prácu s vybranými metódami a postupmi využívanými v praxi pracovného a organizačného psychológa prostredníctvom získavania teoretických poznatkov a absolvovaním praktických cvičení v rámci prednášok a seminárov.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Pracovný psychológ – obsah práce, konkrétne aktivity v diagnostike a intervencii pri práci s jednotlivcom a skupinami v organizácii
2. Základné, všeobecné a psychologické metódy a ich využitie v psychológii práce a organizácie
3. Metódy výberu – Interview – rôzne druhy, behaviorálne interview.
4. Kompetencie a kompetenčné modely
5. Vytváranie kompetenčných modelov, meranie kompetencií a úrovne ich rozvoja
6. Assessment centrum
7. Development centrum
8. 360˚ spätná väzba ako nástroj poznávania a intervencie v organizácii
9. Metódy rozvoja skupín v organizácii, budovanie tímov.
10. Kreatívne metódy podpory práce v skupinách, riešenia problémov.
11. Psychodiagnostické metódy používané v oblasti pracovnej psychológie.
12. Psychologický posudok v psychológii práce.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VACULÍK, M. Assessment centrum: psychologie ve výběru a rozvoji lidí. Brno: NC Publishing, 2010.
LISÁ, E. -- RITOMSKÝ, A. -- KOLLÁRIK, T. Psychodiagnostika manažérov. Žilina: Eurokódex, 2013.
LISÁ, E. Psychologické testovanie v práci. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2010. 156 s. ISBN 978-80-223-2831-9.
SPILLEROVÁ, D. -- KURNICKÝ, R. -- KUBEŠ, M. Manažerské kompetence. Způsobilosti výjimečných manažerů. Praha: Grada Publishing, 2004.
KOLLÁRIK, T. a kol.: Metódy sociálnopsychologickej praxe. Bratislava: Ikar, 2004.
KOLLÁRIK, T. -- SOLLÁROVÁ, E. Metódy sociálnopsychologickej praxe. Bratislava: Ikar, 2004. 264 s. PEGAS. ISBN 80-551-0765-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 66

A
BCD
E
FX
63,6 %
28,8 %
4,5 %
3,1 %
0 %
0 %
 
Vyučujúci:
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (zodpovedný za predmet)
Mgr. Denisa Newman, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
11. 11. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: