Sep 20, 2020   10:02 a.m.      Ľuboslav, Ľuboslava        
University information system

Course syllabus MPSY8002 - Prevention and Intervention Programmes in Schools (FPS - WS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University:
Pan-european University
Faculty:
Course unit code: MPSY8002
Course unit title: Prevention and Intervention Programmes in Schools
Planned learning activities and teaching methods:
lecture
2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)
workshop1 hour weekly / 12 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated:
3
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study: 2.
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
GAJDOŠOVÁ, E. -- HERÉNYIOVÁ, G. Rozvíjení emoční inteligence žákú. Prevence, šikanovaní, intolerance a násilí mezi dospívajícimi. 1.vyd. Praha: Portál, 2006.
GAJDOŠOVÁ, E. -- HERÉNYIOVÁ, G. -- VALIHOROVÁ, G. Školská psychológia. Bratislava: Stimul, 2010.
KOLÁŘ, M. Nová cesta k léčbe šikany. Praha: Portál, 2011.
LISÁ, E. Hry k rozvoji sociálních kompetencí žáků 1. stupně ZŠ. Praha: Portál, 2010.
ZAŤKOVÁ, M. Intervenčné programy zamerané na prevenciu voči násiliu na školách. Nitra: UKF, 2003.

 
Language of instruction:
Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 48

A
B
C
D
E
FX
100,0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
 
Name of lecturer(s):
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course)
Mgr. Erik Radnóti, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
Last modification:
11. 11. 2019
Supervisor:


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 11/11/2019.

Type of output: