22. 9. 2020  9:27      Móric        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu MPSY8002 - Preventívne a intervenčné programy v školách (FPS - ZS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
MPSY8002
Názov predmetu:
Preventívne a intervenčné programy v školách
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
3
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra:
- seminárna práca (práca obsahuje charakteristiku jedného slovenského a jedného zahraničného intervenčného programu) a jej prezentácia v rámci výučby (25 bodov)
- realizácia „Programu rozvoja tolerancie“ vo vybranej základnej alebo strednej škole - minimálne 4 stretnutia so žiakmi v rámci programu (50 bodov).
- odovzdanie písomnej správy zo stretnutí (25 bodov)

Stupeň zvládnutia predpísaných vedomostí a zručností sa hodnotí známkou podľa klasifikačnej stupnice od 0 po 100. Celkové bodové hodnotenie študenta získa ako súčet bodov pridelených študentovi na aktívnych formách výučby.
 
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu majú študenti vedomosti aj o špecifických osobitostiach u detí, o súčasných sociálno-patologických javoch v škole, faktoroch a možných dopadoch na osobnosť dieťaťa a jeho správanie. Ovládajú možnosti spolupráce s pedagogickými a odbornými pracovníkmi školy pri realizácie prevencie a intervencie a vedia uplatniť etické princípy pri realizácii prevencie a intervencie v školskom prostredí. Majú poznatky o prevencii a efektívnych preventívnych programoch v edukácii zameraných na sociálne zručnosti, sociálne vzťahy, sociálnu klímu, toleranciu voči odlišnostiam, a i. a dokážu ich realizovať v škole. Poznajú tiež intervenčné stratégie a intervenčné programy v škole, disponujú poznatkami o intervencii pri podpore mentálneho zdravia žiakov, o intervencii pri problémoch a poruchách žiakov v učení, v správaní, pri voľbe povolania a o krízovej intervencii v škole. Ovládajú princípy efektívnej konzultácie, poradenstva a psychoterapie v školskom prostredí ako súčasti intervenčnej činnosti školského psychológa.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Mentálne zdravie v škole, jeho podpora, prevencia a eliminácia nežiaducich sociálno-patologických javov. Mentálne zdravie žiakov a učiteľov v škole a podpora zo strany aktivít školského psychológa.
2. Rola a funkcia školského psychológa v preventívnej činnosti v škole. Primárna, sekundárna a terciárna prevencia v škole.
3. Rola a funkcia školského psychológa v intervenčnej činnosti v škole. Priama a nepriama intervencia v škole. Psychologické poradenstvo, konzultácia a psychoterapia ako súčasť intervencie.
4. Preventívne a intervenčné programy v škole a požiadavky na ich efektivitu.
5. Etika a etické správanie školského psychológa pri realizácii preventívnych a intervenčných programov.
6. Spolupráca školského psychológa s učiteľmi a s ďalšími pedagogickými a odbornými pracovníkmi školy pri realizácii preventívnych a intervenčných programov.
7. Preventívne programy školského psychológa v škole zamerané na kognitívny, sociálny a emocionálny vývin žiakov- Program rozvoja emocionálnej inteligencie žiakov, Program rozvoja sociálno-emocionálnych zručností na zlepšenie sociálnych vzťahov žiakov a sociálnej atmosféry triedy, Program rozvoja tolerancie žiakov, Program multikultúrne tolerantnej školy.
8. Preventívne programy školského psychológa v škole zamerané na kognitívny, sociálny a emocionálny vývin žiakov - Program efektívneho riešenia konfliktov. Program proti násiliu v školách SECOND STEP, Program efektívneho partnerstva a rodičovstva.
9. Intervenčná činnosť školského psychológa pri riešení sociálnej klímy a sociálnych vzťahov v triede.
10. Intervenčná činnosť pri riešení problémov žiakov v učení, v správaní, pri profesionálnom rozhodovaní a voľbe povolania.
11. Krízová intervencia v školách a tréningy v krízovej intervencii pre európskych školských psychológov. Krízový managment v škole.
12. Preventívny „Program rozvoja tolerancie žiakov“ a jeho realizácia v edukačnom procese vybranej školy (minimálne štyri stretnutia v rámci programu).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GAJDOŠOVÁ, E. -- HERÉNYIOVÁ, G. Rozvíjení emoční inteligence žákú. Prevence, šikanovaní, intolerance a násilí mezi dospívajícimi. 1.vyd. Praha: Portál, 2006.
GAJDOŠOVÁ, E. -- HERÉNYIOVÁ, G. -- VALIHOROVÁ, G. Školská psychológia. Bratislava: Stimul, 2010.
KOLÁŘ, M. Nová cesta k léčbe šikany. Praha: Portál, 2011.
LISÁ, E. Hry k rozvoji sociálních kompetencí žáků 1. stupně ZŠ. Praha: Portál, 2010.
ZAŤKOVÁ, M. Intervenčné programy zamerané na prevenciu voči násiliu na školách. Nitra: UKF, 2003.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 48

A
B
C
D
EFX
100,0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
 
Vyučujúci: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Mgr. Erik Radnóti, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
11. 11. 2019
Schválil:
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: