Feb 19, 2020   9:20 a.m.      Vlasta        
University information system

Course syllabus BSPP70010 - Process of Psychological Counselling (FPS - WS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta psychológie
Kód predmetu: BSPP70010
Názov predmetu: Proces psychologického poradenstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
seminárna práca 30%
 
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť študentom základné poznatky o procese psychologického poradenstva - v oblasti riešenia pracovných, osobných, rodinných a partnerských problémov, v oblasti podpory zdravia.
 
Stručná osnova predmetu:
1. teória poradenstva a súčasné psychologické poznanie,
2. psychológia zdravia,
3. psychologické poradenstvo v kontexte celkovej ochrany zdravia ľudí
4. exploračné techniky,
5. techniky zamerané na porozumenie,
6. techniky zamerané na zmenu správania a prežívania,
7. psychologická intervencia v práci,
8. etické otázky v poradenskej psychológii,
9. aktuálne otázky výskumu v poradenskej psychológii,
10. poradenská práca s nezamestnanými.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 51

ABCDEFX
72,5 %13,7 %11,8 %2,0 %0 %0 %
 
Vyučujúci: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 11. 11. 2019
Schválil: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Type of output: