19. 9. 2020  0:41      Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu MPSY6003 - Psychológia zdravia (FPS - ZS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta psychológie
Kód predmetu:
MPSY6003
Názov predmetu: Psychológia zdravia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra:
- študijné povinnosti a priebežný test (25 zo 100 bodov)
- priebežné hodnotenie počas seminárov (25 zo 100 bodov)

V závere semestra:
- záverečný test (50 zo 100 bodov)

Získané body z priebežného hodnotenia sa spočítajú do záverečného hodnotenia predmetu v týchto stupňoch:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom kurzu je poskytnúť študentom teoreticky podložené vedomosti o špecifických diagnostikách v klinickej psychológii. Od študentov sa očakáva, aby sa oboznámili s konceptuálnymi kategorickými predpokladmi v protiklade so psychometrickým vyhodnocovaním a pochopili výhody a nevýhody týchto dvoch prístupov. Čo sa týka kategorického hodnotenia klinických porúch, študenti sa naučia chápať ich podstatu podľa DSM-5. Študenti by mali tiež získať praktické zručnosti v používaní DSM-5 v klinickom prostredí. Študenti sa naučia, ako aplikovať psychometrické testy pri hodnotení symptómov psychických porúch a ich zmien v priebehu klinických intervencií a liečby. Fókus bude zameraný na pochopenie zostavovania testov, na psychometrické a praktické zručnosti ich používania a na interpretáciu výsledkov testov v klinickom kontexte. Študenti by sa mali tiež oboznámiť so základnými metódami neuropsychologického vyšetrenia, aby vedeli v klinickom prostredí tieto výsledky interpretovať.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Teoretické predpoklady a základy v rámci kategorickej verzus psychometrickej diagnostiky. Klasická teória testov
2. Objektivita, reliabilita a validita testov v klinickej psychológii
3. Konštruovanie testov 1: Rozvoj psychometrických štandardov
4. Konštruovanie testov 2: Analýza položiek v klinických testoch
5. Testovanie výkonnosti v klinickej psychológii
6. Testovanie osobnosti v klinickej psychológii
7. Seminárna časť 1: Prípadové štúdie – praktické cvičenia z kategorického vyhodnocovania
8. Seminárna časť 2: Prípadové štúdie – praktické cvičenia v psychometrickom vyhodnocovaní
9. Seminárna časť 3: Prípadové štúdie – praktické cvičenia v klinickom vyšetrovaní
10. Seminárna časť 4: Získavanie klinických vyhodnocovacích metód z internetu
11. Sumarizácia a diskusia
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

 
Vyučujúci:
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
11. 11. 2019
Schválil: prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: