22. 9. 2020  9:28      Móric        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu MPSY2002 - Psychoterapia (FPS - ZS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta psychológie
Kód predmetu: MPSY2002
Názov predmetu: Psychoterapia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
3.
 
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra:
Participácia (10%): interaktívna práca na seminároch, zapájanie sa do cvičení, diskusií, formulovanie otázok k téme. Vypracovanie dvoch protokolov.
Workshop (20%): moderovanie stretnutia k téme vlastného projektu a jeho interaktívna prezentácia s využitím multimediálnej techniky a videozáznamov.
Semestrálna práca (20%): písomná odborná esej, spracovaná podľa stanovených kritérií.
Študent môže získať v priebežnom hodnotení max. 50 bodov. Podmienkou na absolvovanie záverečného písomného testu je splnenie požiadaviek priebežného hodnotenia min. na 55% (t.j. min. 27,5 boda).

V závere semestra:
Písomný test (50%): možnosť výberu z viacerých alternatív odpovedí a formulovanie stručných odpovedí na otázky k téme kurzu.
Podmienkou úspešného zvládnutia testu je preukázanie vedomostí v rozsahu min. 55% (t.j. absolvovať test min. na 27,5 boda). Celkové hodnotenie (max. 100 bodov) je výsledkom súčtu bodov, získaných z priebežného hodnotenia (max. 50 bodov) a záverečného hodnotenia (max. 50 bodov).

Jednotlivé stupne hodnotenia predmetu sa priznávajú takto:
A = 94 –100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4

 
Výsledky vzdelávania:
Absolvent kurzu získa základné vedomosti o psychoterapii ako liečbe, profylaxii a rehabilitácii porúch zdravia. Formou tematických workshopov je oboznámený s metódami psychoterapeutických prístupov a kľúčovými kompetenciami certifikovanej pracovnej činnosti Psychoterapia. Úspešný absolvent kurzu vie analyzovať a komparovať špecifiká psychoterapeutických prístupov, dokáže kriticky zhodnotiť a integrovať získané poznatky. Formou interaktívnych cvičení a modelových terapeutických sedení získa prehľad o možnostiach terapeutickej intervencie. Bude poznať etické princípy psychoterapie a interpretovať výskum v psychoterapii so zameraním na proces a efekt psychoterapie.
 
Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:
1. Predmet psychoterapie. Psychoterapia ako odbor a činnosť. Psychoterapia a psychologické poradenstvo – terminologické, aplikačné a legislatívne vymedzenie.
2. História a súčasnosť psychoterapie: Prehistória a psychoterapeutické myslenie v dejinách človeka. Súčasnosť psychoterapie a jej perspektívy.
3. Prienik psychoterapie, vývinovej psychológie a psychológie osobnosti. Klasické vývinové teórie a štruktúra osobnosti v psychoterapeutických systémoch. Obraz o človeku a antropologické východiská v historickom vývoji psychoterapie.
4. Hlavné prúdy v psychoterapii: psychodynamické, kognitívno-behaviorálne, humanisticko-existenciálne a eklekticko-integratívne prístupy v psychoterapii.
5. Psychoterapeutické školy a ich špecifiká.
6. Praktické aspekty psychoterapeutickej intervencie. Metódy psychoterapie.
7. Psychoterapeutický vzťah.
8. Psychoterapeutický proces a psychoterapeutická zmena.
9. Všeobecné a špecifické účinné faktory psychoterapie.
10.Etické aspekty psychoterapeutickej práce. Hodnoty v psychoterapii.
11.Výskum v psychoterapii. Výskum účinnosti (efektu) psychoterapie. Výskum indikácie pre psychoterapiu. Výskum procesu psychoterapie. Výskum vzťahov medzi intervenujúcimi premennými v psychoterapii.
12.Vzdelávanie a výcvik v psychoterapii. Legislatívne rámce psychoterapie ako certifikovanej pracovnej činnosti. Psychoterapeutické inštitúty na Slovensku.

 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
KRATOCHVÍL, S. (2006). Základy psychoterapie. Praha: Portál.
PROCHASKA, J.O., NORCROSS, J.C. (1999). Psychoterapeutické systémy: průřez teoriemi. Praha: Grada.
TIMUĽÁK, L. (2006). Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru: Integrativní rámec. Praha: Portál.
VYBÍRAL, Z., ROUBAL, J. (Eds.) (2010). Současná psychoterapie. Praha: Portál.
VYBÍRAL, Z. (2016). Jak se stát dobrým psychoterapeutem. Praha: Portál.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 110

A
B
C
D
E
FX
50,9 %
18,2 %
23,6 %
6,4 %
0,9 %
0 %
 
Vyučujúci:
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (zodpovedný za predmet)
doc. PhDr. Eva Naništová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
11. 11. 2019
Schválil: prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: