18. 9. 2020  21:46      Eugénia        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu MPSY9002 - Sociálno-patologické javy (FPS - ZS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta psychológie
Kód predmetu: MPSY9002
Názov predmetu:
Sociálno-patologické javy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
3. semester
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra:
- vypracovanie seminárnej práce v rozsahu 8 normostrán odborného textu (40 bodov)
- vypracovanie informačného listu z danej problematiky a uvedenie zoznamu literatúry (5 bodov)
- prezentácia práce v PowerPointe (v rozsahu 45 min.) a vedenie podnetnej diskusie na danú tému (45 bodov).
- popísanie dvoch výskumov realizovaných v danej problematike, z toho jeden zahraničný a jeden domáci (10 bodov)

Stupeň zvládnutia predpísaných vedomostí (kvality osvojenia si vedomostí v rámci predmetu) sa hodnotí známkou podľa klasifikačnej stupnice počtom bodov od 0 po 100. Celkové bodové hodnotenie študenta tvorí počet bodov pridelených študentovi na aktívnych formách výučby za vypracovanie seminárnej práce, jej prezentáciu a aktivitu. – 100 bodov.
Získané body z priebežného hodnotenia za seminárnu prácu a aktívnu účasť na prednáškach a seminároch tvorí celkové hodnotenie. Jednotlivé stupne kvalifikačnej stupnice kreditového systému sa priznávajú na základe tohto bodového hodnotenia, ktorý odráža stupeň úspešnosti absolvovania predmetu takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Študent pozná teoretické východiská problematiky sociálno-patologických javov (sociálna patológia, agresivita, agresia, hostilita, násilie, týranie, zneužívanie a zanedbávanie, chudoba, hmotná núdza, predsudky, rasizmus, xenofóbia). Disponuje informáciami o koncepte protektívnych a rizikových faktorov problémového správania. Má prehľad o koncepciách prevencie sociálno-patologických javov u detí a mládeže u nás aj v zahraničí. Má vedomosti o oblastiach najčastejšieho rizikového správania, pozná ich endogénne a exogénne činitele ovplyvňujúce ich vznik. Dokáže navrhnúť formy a stratégie prevencie nežiaduceho správania.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Teoretické východiská problematiky sociálno-patologických javov (sociálna patológia, agresivita, agresia, hostilita, násilie, týranie, zneužívanie a zanedbávanie, chudoba, hmotná núdza, predsudky, rasizmus, xenofóbia)
2. Koncept protektívnych a rizikových faktorov problémového správania
3. Možné determinanty podporujúce vznik rizikového správania a sociálno-patologických javov: osobnosť, dedičnosť, rodina, škola, rovesnícka skupina a široká verejnosť
4. Prevenčné spektrum (primárna, sekundárna, terciárna / univerzálna, selektívna, indikovaná prevencia). Koncepcia prevencie sociálno-patologických javov u detí a mládeže na Slovensku aj v zahraničí, možnosti prevencie, diagnostiky a intervencie na elimináciu sociálno-patologických javov na školách a v školských zariadeniach.
5. Problematika násilia a šikanovania na školách, mobbing na pracovisku
6. Záškoláctvo, klamanie, úteky, túlanie, krádež
7. Kriminalita, delikvencie, vandalizmu a iné formy násilného správania, ohrozenie mravnosti a ohrozovanie mravnej výchovy mládeže
8. Xenofóbia, rasizmus, intolerancia a antisemitizmus ako oblasť rizikového správania
9. Užívanie návykových látok (alkohol, cigarety, marihuana, tvrdé drogy, anaboliká, medikamenty a iné) ako oblasť rizikového správania
10. Netolizmus a patologické hráčstvo (gambling) ako oblasť rizikového správania. Divácke násilie ako oblasť rizikového správania.
11. Komerčné sexuálne zneužívanie detí ako oblasť rizikového správania
12. Sekty a sociálnopatologické náboženské hnutia ako oblasť rizikového správania
13. Poruchy príjmu potravy, sebapoškodzovanie a samovražedné konanie ako oblasti rizikového správania
14. Vznik subkultúr detí a mládeže a ich vplyv na život a zdravie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ONDREJKOVIČ, P. Sociálna patológia. Bratislava: veda, 2001. 310 s. ISBN 80-224-0685-6.
ROĽKOVÁ, H. Sociálnopatologické javy. Plzeň: Aleš Čeňek, 2017. 105 s. ISBN 978-80-7380-662-0.
MATOUŠEK, O. -- MATOUŠKOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 2011.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 87

A
B
C
D
E
FX
55,2 %
21,8 %
10,3 %8,0 %3,4 %
1,3 %
 
Vyučujúci:
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (zodpovedný za predmet)
PhDr. Henrieta Roľková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
11. 11. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: