18. 9. 2020  23:21      Eugénia        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu MPSY2003 - Štatistické metódy (FPS - ZS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta psychológie
Kód predmetu: MPSY2003
Názov predmetu:
Štatistické metódy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
3.
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú dve písomné previerky po 20 bodoch, na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 35 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 30 bodov, na hodnotenie C najmenej 25 bodov, na hodnotenie D najmenej 20 bodov a na hodnotenie E najmenej 15 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z niektorej písomnej previerky získa menej ako 3 body.

Na skúške môže študent získať max. 60 bodov.
Získané body z priebežného hodnotenia za prácu počas semestra sa pripočítajú k bodom udeleným študentovi za rozsah a kvalitu jeho vedomostí, prejavenú a zistenú na skúške (spolu max. 100 bodov).

Získané body z priebežného hodnotenia sa spočítajú do záverečného hodnotenia predmetu v týchto stupňoch:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Na kurze si študenti osvoja základné pojmy a metódy štatistickej analýzy psychologických dát. Získajú vedomosti o možnostiach štatistického systému SPSS a PSPP. Získajú praktické zručnosti v analýze konkrétnych dát zo psychologického výskumu a prezentácie získaných výsledkov.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Deskriptívna štatistika - dáta a škály
2. Empirické distribúcie: distribúcia jednej premennej, štatistické charakteristiky - stredné hodnoty
3. Štatistické charakteristiky - miery variability
4. Dvojrozmerné distribúcie, korelačný graf, kontingenčná tabuľka (empirická typológia), regresia, súčinová korelácia, poradová korelácia
5. Štatistická inferencia - parametrické testy. Porovnanie priemeru výberu s priemerom základného súboru, testovanie rozdielu aritmetických priemerov - t-test
6. ANOVA, t-test pre korelujúce výbery
7. Neparametrické testy - porovnanie dvoch nezávislých výberov
8. U-test, Kolmogorov-Smirnovov test, porovnanie dvoch závislých výberov, Wilcoxonov test
9. Analýza kategorizovaných dát
10. Porovnanie empirického a teoretického rozdelenia - Chí-kvadrát test dobrej zhody
11. Bivariačná analýza kategorizovaných dát; porovnanie dvoch distribúcií (chí-kvadrát test homogenity), kontingenčné koeficienty
12. Základy práce so štatistickým systémom SPSS
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Boleková, V., Ritomský, A., Košecká, D. (2017). Spracovanie dát o obetiach násilia pomocou PSPP. Bratislava: IRIS.
Ritomský, A. (1999). Deskripcia dát pomocou SPSS: sondy do súčasnej rodiny a domácnosti. Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny. ISBN 80-967419-4-2
Ritomský, A. (2002). Metódy psychologického výskumu: kvantitatívna analýza dát. Bratislava: MSŠR.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 110

A
B
CDE
FX
49,1 %26,4 %12,7 %
7,3 %
4,5 %
0 %
 
Vyučujúci:
doc. Ing. Róbert Hanák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
11. 11. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: