Oct 31, 2020   11:45 a.m.      Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie        
University information system

Course syllabus MPSY2001 - Teórie psychológie osobnosti (FPS - ZS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
MPSY2001
Názov predmetu:
Teórie psychológie osobnosti
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
3
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra:
- študenti analyzujú prípadové štúdie k základným teóriám psychológie osobnosti. Za písomné vypracovanie a diskusiu na seminári sú hodnotení priebežne (60 bodov).

V závere semestra:
- záverečná písomná skúška (40 bodov)

Získané body z priebežného hodnotenia za prácu počas semestra sa pripočítajú k bodom udeleným študentovi za rozsah a kvalitu jeho vedomostí, prejavenú a zistenú na skúške.
Jednotlivé stupne hodnotenia predmetu sa priznávajú takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti absolvovaním predmetu získajú informácie o súčasných teóriách psychológie osobnosti. Budú vedieť analyzovať prípadové štúdie na základe vybraných teórií osobnosti. Porozumejú výskumu v predmetnej oblasti a budú schopní vybrať metodologické postupy poznávania osobnosti podľa jednotlivých preberaných teórií.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Sigmund Freud
2. Carl Jung
3. Erik Erikson
4. Alfred Adler
5. Karen Horney, Erich Fromm
6. Abraham Maslow, Carl Rogers
7. George Kelly
8. Martin Seligman
9. Burrhus Frederic Skinner, Albert Bandura, Julian Rotter
10. Gordon Allport, Raymond Cattel, Robert McCrae and Paul Costa
11. Diagnostika osobnosti, výskum a teória
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HALL, C S. Psychológia osobnosti. Bratislava: SPN, 1997.
ASHCRAFT, D. Personality Theories Workbook. Stamford: Cengage Learning, 2015. 178 s. ISBN 978-1-285-76665-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 111

A
B
C
D
E
FX
18,9 %
18,0 %
23,4 %
20,7 %
19,0 %
0 %
 
Vyučujúci:
doc. Mgr. Elena Lisá, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
11. 11. 2019
Schválil: prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Type of output: