17. 2. 2020  16:36      Miloslava        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu MPSY1004 - Základy neuropsychológie (FPS - ZS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta psychológie
Kód predmetu: MPSY1004
Názov predmetu: Základy neuropsychológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
 
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet je ukončený skúškou. Študent bude hodnotený priebežným testom (30 bodov), seminárnou prácou (20 bodov) a záverečným testom (30 bodov), doplneným o ústnu skúšku (20 bodov).
Získané body z priebežného hodnotenia sa spočítajú do záverečného hodnotenia predmetu v týchto stupňoch:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet nadväzuje na poznatkovú bázu z kognitívnej psychológie. Absolvovaním predmetu študent získava poznatky o zložitosti vzťahu medzi mozgom a správaním a o modeloch, ktoré tento vzťah vysvetľujú. Osvojí si poznatky o mozgovej organizácii kognitívnych, motorických a jazykových funkcií a takisto o klinickom obraze agnózií, apraxií a afázií. Oboznámi sa s vybranými neuropsychologickými metódami. V závere kurzu získava vedomosti o odlišnostiach a špecifikách vývinovej neuropsychológie v porovnaní s dospelým modelom.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Neuropsychológia, história a prístupy
2. Lurijov neuropsychologický model
3. Lateralita a párová súčinnosť hemisfér
4. Zrakové a sluchové funkcie
5. Motorické funkcie
6. Pamäťové schopnosti
7. Organizácia jazykových schopností
8. Vedomie, pozornosť a exekutívne funkcie
9. Symbolické funkcie
10. Neuropsychologické vyšetrenie
11. Vývinová neuropsychológia
12. Ilustratívne kazuistiky
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KULIŠŤÁK, P. Neuropsychologie. Praha: Portál, 2011.
HERETIK, A. Klinická psychológia. Nové Zámky: Psychoprof, 2016.
KOUKOLÍK , F. Lidský mozek: funkční systémy, norma, poruchy. Praha: Galén, 2012.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 146

ABCDEFX
9,6 %7,5 %20,5 %19,9 %31,5 %11,0 %
 
Vyučujúci: prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 11. 11. 2019
Schválil: prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: