19. 9. 2020  1:31      Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu MPSY8006 - Arteterapia a muzikoterapia (FPS - LS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta psychológie
Kód predmetu:
MPSY8006
Názov predmetu:
Arteterapia a muzikoterapia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár3 hod. týždenne / 36 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na seminároch, resp. absolvovanie blokovej výučby v rozsahu hodín ako stanoví vyučujúci.
 
Výsledky vzdelávania:
Kurz podáva informácie o arteterapeutických a muzikoterapeutických modeloch, technikách a procesoch a ich využívaní pri rozvoji osobnosti ako aj pri liečbe psychických porúch. Seminár je zážitkový, aby každý účastník mal možnosť vyskúšať si jednotlivé techniky a naučil sa ich aplikovať.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Chápanie cieľov umenia v kontexte spoločenskom a terapeutickom. Umenie ako neverbálna komunikácia
2. Teoretické východiská arteterapie – hlbinná, humanistický prístup, tvarová psychológia a fenomenológia v arteterapii
3. Výtvarný prejav z vývinového hľadiska. Symbol a metafora
4. Práca s emóciami, asociatívny prístup, interpretácia
5. Ciele a cieľové skupiny – indikácia u detí, dospievajúcich a dospelých. Arteterapia v práci s duševnými poruchami
6. Formy arteterapie – individuálna, skupinová, párová, rodinná. Arteterapeutický vzťah
7. Telo ako pra-hudobný nástroj (Ako funguje muzikoterapia?)
8. Čo majú spoločné rôzne muzikoterapeutické modely? – (mozaika prístupov)
9. Metódy a techniky muzikoterapie (techniky, hry, cvičenia, hudobné nástroje)
10. Proces muzikoterapie (príprava, realizácia, vyhodnotenie)
11. Rytmika, melódia, harmónia (od chaosu k poriadku – prepojenie uvoľnenia a napnutia, stimulácie a relaxácie)
12. Osobnostný a profesionálny rozvoj muzikoterapeuta
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 39

Z
FX
100,0 %
0 %
 
Vyučujúci:
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 11. 11. 2019
Schválil: prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: