30. 5. 2020  13:38      Ferdinand        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu MPSY7004 - Efektívne riešenie konfliktov (FPS - LS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu: MPSY7004
Názov predmetu:
Efektívne riešenie konfliktov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra:
seminárna práca (25 bodov)
prezentácia aktivity na rozvoj sociálnych zručností (25 bodov)
porovnanie prezentácií (20 bodov)
aktivita na seminároch (20 bodov)

V závere semestra:
- ústna skúška s obhajobou projektu (10 bodov)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa zorientuje v problematike interpersonálnych konfliktov. Oboznámi sa s možnosťami psychológa pri riešení konfliktov v rôznych typoch prostredia. Nadobudne zručnosť pri aplikácii vybraných techník tréningu riešenia konfliktov.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Konflikt: definícia a základné druhy konfliktov
2. Človek v konfliktnej situácii
3. Vplyv rôznych faktorov na konflikt: vek, pohlavie, osobnostné vlastnosti, situačné podmienky
4. Spôsoby riešenia konfliktov
5. Dynamika konfliktov
6. Interpersonálne štýly zvládania konfliktov
7. Konflikt a neverbálna komunikácia
8. Verbálna komunikácia v konflikte: ja výrok, aktívne počúvanie
9. Vyjednávanie a jeho možnosti pri riešení konfliktov
10. Proces a princípy mediácie
11. Modelovanie fáz mediácie
12. Využitie mediácie v rôznych oblastiach spoločenskej praxe
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HOLÁ, L. Mediace. Praha: Grada, 2003.
HOLÁ, L. Mediace a možnosti využití v praxi. Praha: Grada, 2013.
HOLÁ, L. Mediace v teorii a praxi. Praha: Grada, 2011.
KŘIVOHLAVÝ, J. Konflikty mezi lidmi. Praha: Portál, 2002.

Odporúčaná:
Bednařík, A. (2003). Riešenie konfliktov. Bratislava: PDCS. https://www.pdcs.sk/sk/publikacie/riesenie-konfliktov.html#P

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 86

A
B
C
DE
FX
43,0 %
30,2 %23,3 %
2,3 %
1,2 %0 %
 
Vyučujúci:
PhDr. Katarína Hennelová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
11. 11. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: