18. 9. 2020  22:58      Eugénia        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu MPSY7005 - Modelovanie, dramatizačné a inscenačné prístupy (FPS - LS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
MPSY7005
Názov predmetu:
Modelovanie, dramatizačné a inscenačné prístupy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
2
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra jedna aktívna prezentácia techniky (20 bodov)
V závere semestra prezentácia 2 techník (40 bodov)

Získané body z priebežného hodnotenia sa spočítajú do záverečného hodnotenia predmetu v týchto stupňoch:
A= 55-60 bodov = 1
B= 50-54 bodov = 1,5
C= 45-49 bodov = 2
D= 40-44 bodov = 2,5
E= 35-39 bodov = 3
FX= 0-34 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie teoretických poznatkov a praktických zručností podporujúcich vývinovú zmenu, rast a transformáciu. Pochopenie ako dochádza k vytváraniu kognitívnych, emocionálnych a telesných blokov. Rozumieť na akom princípe funguje a čo využíva k navodeniu zmeny pohybová terapia, dramatoterapia, arteterapia, muzikoterapia, biblioterapia, tanečná terapia, thálioterapia, prehrávanie rol, práca so symbolmi a rozprávkami, stavanie rodinných systémov, terapia s využitím zvierat.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Vývinová zmena, rast, adaptácia, transformácia
2. Bloky a tvorba obranných charakterových štruktúr. Vzorce správania s charakteristickým postojom k životu podľa A. Lowena.
3. Od verbálneho, neverbálneho vyjadrenia k sebavyjadreniu
4. Typy komunikačných vzorcov podľa V. Satirovej
5. Reč tela
6. Uzemnenie, centrovanie, fokusovanie. Rozpúšťanie blokov.
7. Pocitová energia. Práca s polaritami.
8. Angažovanosť facilitátora. Neštruktúrovaná, pološtruktúrovaná a štruktúrovaná práca s jednotlivcom a skupinou.
9. Pohybová terapia, tanečná terapia, muzikoterapia
10. Arteterapia, biblioterapia, thálioterapia, práca s rozprávkami a symbolmi
11. Kanisterapia, hypoterapia
12. Práca na scenároch, prehrávanie rol
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

 
Vyučujúci:
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
11. 11. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: