22. 9. 2020  9:10      Móric        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu MPSY8004 - Párové poradenstvo a terapia (FPS - LS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
MPSY8004
Názov predmetu: Párové poradenstvo a terapia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra:
- príprava zadaní, aktivita na hodinách (40 bodov)
- záverečná prezentácia (60 bodov)

Získané body z priebežného hodnotenia sa spočítajú do záverečného hodnotenia predmetu v týchto stupňoch:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent získa teoretické poznatky ako aj praktické zručnosti a skúsenosti v oblasti matrimoniológie, porúch párového spolužitia a dynamiky dvojčlennej skupiny.
 
Stručná osnova predmetu:
1.-2. Situácie poradenstva a terapie
3.-4. Matrimoniológia a poruchy spolužitia
5.-6. Párová dynamika
7.-8. Modely voľby partnera a rizikový partner
9.-10. Párové krízy, zvládanie, rozchod, rozvod
11.-12. Postupy a techniky párového poradenstva a párovej terapie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KRATOCHVÍL, S. Manželská terapie. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7367-048-8.
DEVITO, J A. Základy mezilidské komunikace. 6. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 512 s. ISBN 978-80-247-2018-0.
VYBÍRAL, Z. Psychologie komunikace. 2. vyd. Praha: Portál, 2009. 319 s. ISBN 978-80-7367-387-1 (viaz.).

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 69

AB
C
D
E
FX
100,0 %
0 %0 %
0 %
0 %0 %
 
Vyučujúci:
PhDr. Dušan Fabián, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
11. 11. 2019
Schválil: prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: