30. 5. 2020  13:16      Ferdinand        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu MPSY1008 - Poruchy psychického vývinu (FPS - LS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta psychológie
Kód predmetu:
MPSY1008
Názov predmetu:
Poruchy psychického vývinu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
2.
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet je ukončený skúškou. Študent bude hodnotený priebežným testom (30 bodov), seminárnou prácou (20 bodov) a záverečným testom (30 bodov), doplneným o ústnu skúšku (20 bodov).

Získané body z priebežného hodnotenia sa spočítajú do záverečného hodnotenia predmetu v týchto stupňoch:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet nadväzuje na poznatkovú bázu z vývinovej psychológie. Absolvovaním predmetu študent získava poznatky o podstate, etiológii a symptomatológii porúch psychického vývinu. Osvojí si diagnostické kritériá pre jednotlivé poruchy, ako ich vymedzuje DSM-5. Pochopí zložitosť vzťahu medzi činiteľmi vývinu, mozgom a správaním, ako aj úlohu stimulácie psychického vývinu.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Poruchy psychického vývinu v DSM-5
2. Modely porúch psychického vývinu
3. Porucha psychického vývinu v ranom veku
4. Vývinová intelektová porucha
5. Narušená komunikačná schopnosť, narušený vývin reči
6. Poruchy autistického spektra
7. ADHD a poruchy správania
8. Špecifické poruchy učenia
9. Vývinová dyspraxia a poruchy motorického vývinu
10. Organické poškodenie mozgu (úrazy hlavy, onkologické ochorenia a i.)
11. Zmyslové poruchy a DMO
12. Zriedkavé syndrómy
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DSM-5® : Diagnostický a statistický manuál duševních poruch. 1. vyd. Praha: Hogrefe - Testcentrum [v spolupráci s nakladatelstvím Portál], 2015. 1032 s. ISBN 978-80-86471-52-5.
HERETIK, A S. -- HERETÍK, A J. Klinická psychológia. 2. vyd. Nové Zámky: Psychoprof, 2016. 912 s. ISBN 978-80-89322-24-4 (viaz.).
KREJČÍŘOVÁ , D. -- ŘÍČAN , P. Dětská klinická psychologie. 4. vydanie. Praha: Grada Publishing, 2006.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 120

A
B
CD
E
FX
12,5 %
15,8 %
10,0 %
21,7 %
28,3 %
11,7 %
 
Vyučujúci:
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
11. 11. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: