18. 9. 2020  21:35      Eugénia        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu MPSY9006 - Prenatálna a perinatálna psychológia (FPS - LS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
MPSY9006
Názov predmetu: Prenatálna a perinatálna psychológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
4
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra:
• vypracovanie ppt prezentácie seminárnej témy a jej vloženie do UIS do požadovaného termínu (20 bodov);
• prezentácia seminárnej témy (20 bodov).


V závere semestra:
• písomná skúška (60 bodov)

Získané body z priebežného hodnotenia za prácu počas semestra sa pripočítajú k bodom udeleným študentke/ovi za písomnú skúšku.

Jednotlivé stupne hodnotenia predmetu sa priznávajú takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť budúcim psychologičkám/ógom základné teoretické a praktické poznatky o prenatálnej a perinatálnej psychológii. Študentky a študenti si osvoja základnú terminológiu prenatálnej a perinatálnej psychológie. Získajú poznatky o tehotenstve, pôrodu a popôrodných fázach s dôrazom na psychologické aspekty. Zároveň sa študentky a študenti oboznámia so základnými metódami a technikami využívanými v poradenstve a výskume v súvislosti s prenatálnou a perinatálnou psychológiou.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do problematiky prenatálnej a perinatálnej psychológie, jej postavenie v psychológii a vzťah ku iným oblastiam psychológie.
2. Historický vývoj prenatálnej a perinatálnej psychológie. Význam prenatálneho života v kultúre. Etické aspekty.
3. Prenatálna edukácia. Príprava na tehotenstvo a rodičovstvo. Tranzícia do rodičovstva. Špecifiká rodiča- adoptívni rodičia, tehotenstvo v mladom a staršom veku.
4. Intrauterálny vývin. Prenatálna diagnostika a vyšetrenia. Tehotenstvo a rizikové faktory v tehotenstve.
5. Slovenské pôrodnice a legislatíva. Psychofyzická príprava na pôrod. Pôrod. Rizikové faktory počas pôrodu. Prítomnosť iných ľudí pri pôrode.
6. Šok a trauma z pôrodu. Popôrodné stavy, baby blues.
7. Novorodenec. Škály, reflexy, protosociálna zrelosť a starostlivosť o novorodenca. Podmienky a podpora bondingu.
8. Nechcené tehotenstvo, nechcené dieťa, dieťa na adopciu.
9. Rizikoví novorodenci, nedonosené deti, deti na jednotke intenzívnej starostlivosti a deti vyžadujúce špeciálnu starostlivosť.
10. Prenatálny a postnatálny attachment. Význam, typy a diagnostika.
11. Strata dieťaťa a smútenie.
12. Prenatálna a perinatálna starostlivosť a psychologická starostlivosť v rôznych krajinách EU a vo svete, z pohľadu WHO.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TAKÁCS, L. -- ŠULOVÁ, L. -- SOBOTKOVÁ, D. Psychologie v perinatální péči. Praha: Grada, 2015.
KOHNEROVÁ, N. -- HENLEYOVÁ, A. Když díte zemrě. Praha: Triton, 2013.

Odporúčaná:
BRISCH, K H. Bezpečná vzťahová väzba. Trenčín: Vydavateľstvo F, 2011.
POUTHAS, V. -- JOUEN, F. Psychologie novorozence. Praha: Grada, 2000.
WEINTRAUBOVÁ, P. -- VERNY, T. Rodičovstvo od počatia. Bratislava: Vydavateľstvo Pozsony / Pressburg / Bratislava, 2013.
International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 86

A
B
C
D
E
FX
23,3 %
25,6 %
16,3 %
17,4 %
17,4 %
0 %
 
Vyučujúci:
Mgr. Katarína Greškovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
3. 2. 2020
Schválil:
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 03. 02. 2020.

Typ výstupu: